fbpx
 
 
 

 

maskes 1

Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης σχεδίασε και υλοποίησε ένα τεύχος- αφιέρωμα στην πανδημία. Με την ψηφιακή αυτή έκδοση, δίνεται η ευκαιρία να εκφραστούν απόψεις και σκέψεις με αφορμή την εμπειρία του εγκλεισμού, του αναστοχασμού και της ελπίδας στο πλαίσιο της πανδημίας της Covid-2019.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει σύντομα αίσιο τέλος η μεγάλη αυτή περιπέτεια!

Δείτε το αφιέρωμα στο link: http://museum.med.uoc.gr/files/2020_afieroma_covid.pdf

Ο Δ/ντής του Μουσείου Ιατρικής Καθηγητής,Ι. Μουζάς

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

upourgeio

Οδηγίες για τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως 31.05.2020, προβλέπει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός, αρμόδιος για τα ΑΕΙ, Βασίλης Διγαλάκης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη εγκύκλιο, παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. έως και 31.05.2020, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από 11.5.2020 δύναται να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξαγόταν ή πρόκειται να διεξαχθεί δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β ́1780) και η με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται και για την πρακτική άσκηση φοιτητών στους εν λόγω φορείς.

β) από 25.5.2020 δύναται να ξεκινήσει η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

γ) από 25.5.2020 δύναται να διενεργηθούν εξετάσεις, για όσα μαθήματα έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

δ) από 25.5.2020 επαναλειτουργούν οι αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων.

ε) από 25.5.2020 επαναλειτουργούν οι εστίες προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν οι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα κλινικών ή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και όσοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις που αναμένεται να διενεργηθούν με φυσική παρουσία.

Ο υφυπουργός Παιδείας επισημαίνει στηνν εγκύκλιο:

Α. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, η οποία δεν εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις α ́ και β ́, καθώς και η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης των διδακτορικών διατριβών, θα συνεχίσουν να υλοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55) και το πεντηκοστό δεύτερο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́84) έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Β. Με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δεδομένου ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, όπως τον ελάχιστο αριθμό εβδομάδων διδασκαλίας, τη μέγιστη διάρκεια παράτασης του εξαμήνου, τη διενέργεια εξετάσεων αποκλειστικά μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων, η ενιαία εφαρμογή των οποίων πιθανότατα να δημιουργούσε πρόβλημα υπό τις κρατούσες συνθήκες σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, παρασχέθηκε η δυνατότητα με την παράγραφο 3 του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), να ρυθμιστούν τα ως άνω ζητήματα με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Γ. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι: « Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σχετικά με τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13)
πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α ́ και β ́ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..».

Δ. Επίσης με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα ειδικότερα μέτρα και οι κανόνες σχετικά με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των Α.Ε.Ι., μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας αυτών, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη δημόσια υγεία, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια εξετάσεων, εφόσον κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών.

Ε. Βάσει των ανωτέρω, τις επόμενες ημέρες και αφού γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 για όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφαλείας, που θα πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση ως προς

α) τη διεξαγωγή των εργαστηριακών / κλινικών ασκήσεων,

β) την επαναλειτουργία των εστιών, γ) τη διενέργεια εξεταστικής με φυσική παρουσία, πρόκειται να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων. Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματός σας για τη ρύθμιση των ως άνω θεμάτων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4009/2011 και 4485/2017), αλλά και με το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο που τίθεται σε ισχύ σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2.

Ζ. Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των ως άνω, ιδίως ως προς το θέμα διεξαγωγής της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με όλα τα Α.Ε.Ι., θα πρέπει αφενός να προασπίσει τη δημόσια υγεία εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα μέτρα προστασίας και τους κανόνες ασφάλειας, αφετέρου να διασφαλίσει με κάθε αναγκαίο μέσο την εγκυρότητα διεξαγωγής της εξεταστικής με αδιάβλητα μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν.4009/2011. Για τον λόγο αυτό, καλούνται τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς και αφού γνωστοποιηθεί σε όλους το κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας COVID-19.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

eap 8

Από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου θα γίνουν «ηλεκτρονικά» οι εξετάσεις των 45.000 φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, το οποίο οργάνωσε άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις τις αξιολογήσεις τους, παρά τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας που πλήττει τον πλανήτη. Μάλιστα, οι φοιτητές του Ιδρύματος έμαθαν σήμερα τόσο την ημερομηνία της εξέτασης τους, όσο και την ώρα αλλά και τον τρόπο της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το ΕΑΠ ανακοίνωσε σήμερα τις λεπτομέρειες του προγραμματισμού για τις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, σε 368 Θεματικές Ενότητες οι οποίες θα γίνουν όλες εξ αποστάσεως μέσω από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του Ιδρύματος.

 Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, αποφάσισαν τόσο τον τρόπο εξέτασης όσο και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, όπως αυτές προτάθηκαν από τη Διοικούσα Επιτροπή του.

Με βάση τις επιλογές μεθόδου εξέτασης, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η μέθοδος εξέτασης και ο αριθμός των Θεματικών Ενοτήτων:

 

Το ΕΑΠ συνεπές για ακόμη μια φορά στη δέσμευσή του προς τους φοιτητές, διαφυλάσσει τόσο την ασφάλεια τους, όσο και την ασφάλεια του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Παράλληλα διασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και την έναρξη του επόμενου.

Η Επιτροπή διενέργειας και υποστήριξης των εξετάσεων

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Κοσμήτορας ΣΘΕΤ
Ηλίας Γκοτσόπουλος, Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

ekpa

Το ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, από την πρώτη στιγμή εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της διάδοσης της νόσου COVID-19, καταβάλλει συνεχή προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ταχύτερη και έγκαιρη παρασκευή, προμήθεια και διανομή υλικού ατομικής προστασίας για όλες τις κλινικές και νοσοκομειακές μονάδες και δομές του, αλλά και για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιπλέον των απολυμαντικών που το ίδιο το Υπουργείο προμηθεύεται για το προσωπικό του.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Θάνος Δημόπουλος, κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, οργάνωσε την παρασκευή υγρού αλκοολούχου απολυμαντικού, το οποίο παραδόθηκε σήμερα Πέμπτη, 7 Μαΐου, στους χώρους του Υπουργείου, με την παρουσία της Υπουργού, του Πρύτανη του ΕΚΠΑ, του Προέδρου της ΕΑΔΠΠΑ, Καθηγητή κ. Νικολάου Θωμαΐδη και της Προέδρου του Τμήματος Χημείας, Καθηγήτριας Χριστίνας-Άννας Μητσοπούλου.

 Η παρασκευή του απολυμαντικού πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας, υπό το συντονισμό της Προέδρου του Τμήματος. Παρασκεύαστηκαν, σε πρώτη φάση 170 λίτρα απολυμαντικού, σύμφωνα με την προτεινόμενη και εγκεκριμένη συνταγή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (υγρό απολυμαντικό με βάση την ισοπροπανόλη, τη γλυκερίνη και το υπεροξείδιο του υδρογόνου).

Στην παρασκευή του απολυμαντικού συμμετείχαν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημείας. Η όλη δράση χρηματοδοτήθηκε από την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠΠΑ), προμηθεύοντας το Τμήμα Χημείας με τα απαραίτητα αντιδραστήρια και υλικά για την παρασκευή και τη συσκευασία του απολυμαντικού υγρού.

 Διανεμήθηκαν συνολικά τα πρώτα 170 λίτρα απολυμαντικού υγρού σε 410 συσκευασίες των 250 mL και 130 συσκευασίες των 500 mL. Τα απολυμαντικά θα διανεμηθούν άμεσα στο προσωπικό του Υπουργείου, με ταυτόχρονη αποστολή απλών οδηγιών χρήσης για την απολύμανση μικρών επιφανειών και χεριών.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα παρασκευαστούν και θα χορηγηθούν επιπλέον ποσότητες σε προσωπικές συσκευασίες για τις ανάγκες όλου του προσωπικού του Υπουργείου, για την περίοδο της επιστροφής στην κανονικότητα.

Η Υπουργός ευχαρίστησε τη διοίκηση και την επιστημονική ομάδα του ΕΚΠΑ για τη σημαντική πρωτοβουλία και έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου για την άμεση διανομή υλικού και οδηγιών στους εργαζομένους, επιπλέον των απολυμαντικών που ήδη διατίθενται μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

upourgeio3

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Κοινή Υπουργική απόφαση που ορίζει την επαναλειτουργία, σε αντίστοιχες ημερομηνίες των σχολείων, ΑΕΙ,Κολεγίων,ΙΕΚ, ΣΔΕ, Φροντιστηρίων,ΚΞΓ, ΚΕΔΙΒΙΜ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Ειδικότερα σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση:

1. Από την προσωρινή απαγόρευση εξαιρείται η λειτουργία των κατωτέρω εκπαιδευτικών δομών, δημόσιων ή ιδιωτικών, ως εξής:

α) Για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 και εξής, η λειτουργία της Γ ́ Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυκείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθητές της Γ ́ τάξης Λυκείου και τους ενήλικες.

 β) Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία των Γυμνασίων και των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελματικών Λυκείων, των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους μαθητές του Γυμνασίου και των Α ́ και Β ́ τάξεων Λυκείου, των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των ΙΕΚ, των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων.

Σχολεία εξωτερικού

2. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ή την επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε χώρα.

ΑΕΙ

1. Όσον αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), από την προσωρινή απαγόρευση , για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:

α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

 β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών,

γ) η λειτουργία αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων κατά τα ανωτέρω,

δ) η λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές των οποί- ων οι υποχρεώσεις εμπίπτουν στα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής αυτών.

2. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Κολλέγια

Όσον αφορά στα Κολλέγια της παρ. Θ.3 του ν. 4093/ 2012 (Α ́ 222), από την προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, εξαιρούνται:

α) η διεξαγωγή εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

β) η διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των σπουδαστών.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education