fbpx
 
 
 

 

kerameos 17 10

Δέκα τροπολογίες και δύο “μίνι” νομοσχέδια, ψηφισμένα σε άσχετα με το υπουργείο Παιδείας νομοσχέδια, είναι ο απολογισμός του νομοθετικού έργου της υπουργού παιδείας Ν. Κεραμέως και των υφυπουργών Σ. Ζαχαράκη και Β. Διγαλάκη σε σύνολο 140 ημερών, από τις 7 Ιουλίου δηλαδή που παρέλαβαν από τον Κ. Γαβρόγλου το “τιμόνι” του υπουργείου μέχρι και σήμερα.

Εντός των ημερών, εκτός απροόπτου αναμένεται η δημοσιοποίηση του πολυνομοσχεδίου “σκούπα”, που θα περιλαμβάνει διατάξεις και από τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το 1ο τρίμηνο του 2020 θα ψηφιστεί ο νέος νόμος πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με νέες δηλώσεις του υφ. Παιδείας Β. Διγαλάκη.

Τον Ιανουάριο θα έρθει το νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης , τις νέες Δομές Εκπαίδευσης, την αξιολόγηση και επιμόρφωση, σύμφωνα με δηλώσεις της υφ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη.

Ειδικότερα το νομοθετικό έργο των 140 ημερών της νυν πολιτικής ηγεσίας , κατά ημερομηνία ψήφισης, έχει ως εξής:

14-11-19 Πέντε τροπολογίες του υπ. Παιδείας: Ειδική Αγωγή,Μαθητεία, ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ-ΑΠΘ, Τμήμα ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Μετεγγραφές

Ψηφίστηκαν σήμερα, κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής οι πέντε τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας που ήταν ενταγμένες σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα οι πέντε τροπολογίες έχουν ως εξής:

1η τροπολογία: Επανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα έναρξης του προγράμματος του “Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας” .

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε δια- κόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκα- τόν πενήντα έξι (156) ημέρες στον χώρο εργασίας, συ- μπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρ- χίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνε- ται έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2020.


2η τροπολογία: Επιτρέπεται η επιχορήγηση των ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας για τις δράσεις , εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων του Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις, εργασίες και προμήθειες, που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων Μαΐου 2019 και των εξετάσεων Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.»

3η τροπολογία:Θεωρείται ότι οι φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης , εντάχθηκαν αυτοδίκαια, από την ημερομηνία κατάργησης αυτού (31-10-18), στο αντίστοιχο τμήμα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι (και ήδη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Πατρών).

3. Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αλι- είας - Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδα- νιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ι- δρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Μουδανιά, θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια και χωρίς άλ- λη διατύπωση, ότι από την ημερομηνία κατάργησης του Τμήματος, ήτοι από την 31.10.2018, εντάχθηκαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί- μων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Μεσολόγγι. Για τους φοιτητές αυτούς εφαρ- μόζονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι από την 7.5.2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) για κάθε συνέπεια. Για την ένταξη των φοιτητών αυτών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Α- λιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πα- τρών σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με την περίπτωση ι ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύ- τανη του Πανεπιστημίου Πατρών εντός δέκα ημερών α- πό τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4η τροπολογία: Τροποποιείται η σύνθεση της Επιτροπής για τις κατ εξαίρεση μετεγγραφές των φοιτητών ως προς τους εκπροσώπους των ΤΕΙ ,δεδομένου ότι έχουν καταργηθεί.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η φράση «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή ισοδύναμη, νοείται η Σύνο- δος Πρυτάνεων.

5η τροπολογία: Με την τροπολογία τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του νόμου 3699/2008, σχετικά με τη δυνατότητα υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά κλάδο, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι τοποθετούνται στα Τμήματα Ένταξης, με βάση τον αριθμό των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων.

β. Κατά την πρώτη εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν , διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-19, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-20.

Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό.

Άρθρο 28
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παραγρά- φου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχω- μένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαί- δευσης. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτι- κούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δημοτικά σχολεία. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, τοποθετείται ένας εκ- παιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις ο- ποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέ- ντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκο- μείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το- ποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υπο- στηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοπο- θετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκ- παιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μο- νάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέ- ντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκο- μείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το- ποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκ- παιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλά- δου ΠΕ04. Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνε- ται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05. Ο αριθμός των θέ- σεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφω- να με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό ορ- γανικών θέσεων. Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα ό- ρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.»2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι οργανι- κές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολι- κού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατί- θενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπη- ρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές με- τά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατί- θενται για διορισμό.

25-10-19 Το “μίνι” νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή

Ψηφίστηκαν, κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής, οι διατάξεις του “μίνι” νομοσχεδίου του υπ. Παιδείας που είναι ενταγμένες στο πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι διατάξεις αφορούν:

Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης
Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020
Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Κολλέγια)
Μεταβατικές διατάξεις (Κολλέγια)
Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Μεταπτυχιακά)
Ειδικότερα οι διατάξεις του υπουργείου Παιδείας , όπως ακριβώς ψηφίστηκαν στη Βουλή, έχουν ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 165
Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης

1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις»).

β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής:

αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε. μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.),

ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Η περίπτωση α ́ εφαρμόζεται για υποψηφίους που:

αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή

ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από τη Β ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β ́ ή την Α ́τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή

γγ) εγγράφονται στη Β ́ ή στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή δδ) μετεγγράφονται από την Α ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α ́ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β ́, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς.

3. Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με το άρθρο 4Α του παρόντος νόμου.

4. Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης,
συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α.

5. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:

α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ` εξαίρεση, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων,

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτωση α ́, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019 (Α ́13).

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται.

γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

δ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται.

ε) Ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

στ) Η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Μαΐου του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους. Ειδικά για τις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2010, η ανωτέρω απόφαση κατάταξης εκδίδεται έως τα τέλη Οκτωβρίου 2019.

ζ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται έως τα μέσα Απριλίου κάθε έτους ύστερα από γνώμη των Τμημάτων και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους.

η) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: αα) άρθρο 34 του ν. 2725/ 1999 (Α ́ 121), ββ) παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) και γγ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α ́ 156).

θ) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών.

ι) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

ια) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών.

ιβ) Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών.

ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθμίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής.

ιδ) Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ιε) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 καταργείται και οι παράγραφοι 12, 13 και 14 αναριθμούνται σε 11, 12 και 13.

Άρθρο 166
Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020

1. Στο άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1A ως εξής:

«1A. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοιτοι της παραγράφου 1, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων γενικού λυκείου.

Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύμφωνα με την περίπτωση β) του πρώτου εδαφίου θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τμημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, καταργείται και η παράγραφος 5 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αναριθμείται σε 4.

Άρθρο 167
Ρυθμίσεις για τα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία

1. Το άρθρο 83 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η εγγραφή των μαθητών των πειραματικών σχολείων στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραματικού σχολείου, κατόπιν αίτησης των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο πειραματικό σχολείο για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορούν να εγγραφούν με την ίδια διαδικασία σε ομίλους άλλου πειραματικού σχολείου, εφόσον αυτοί λειτουργούν.»

β) Η παρ. 4 καταργείται.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα πρότυπα σχολεία υπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 74, εντάσσονται σε ομάδα σχολείων του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 και υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.»

3. α) Η παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί για τη μετατροπή σχολείου ως πειραματικού.

β) Γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέας σχολικής μονάδας ως πειραματικής.

γ) Γνωμοδοτεί για τον χαρακτηρισμό τμήματος ή τμημάτων σχολείου ως πειραματικών.

δ) Γνωμοδοτεί για τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα πειραματικά σχολεία.

ε) Γνωμοδοτεί για τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα πρότυπα γυμνάσια.

στ) Γνωμοδοτεί για τη συνεργασία πειραματικών και πρότυπων σχολείων με Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς.

ζ) Γνωμοδοτεί για την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος.

η) Επιλύει οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία των ομίλων και δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

θ) Γνωμοδοτεί για την διάθεση των εκπαιδευτικών των οποίων παρατάθηκε η θητεία, εφόσον πλεονάζουν στο πειραματικό ή πρότυπο σχολείο όπου υπηρετούν, σε άλλο πειραματικό ή πρότυπο σχολείο για κατά προτεραιότητα κάλυψη λειτουργικών κενών ή για την κάλυψη αναγκών που έχουν σχέση με τους σκοπούς των πρότυπων και πειραματικών σχολείων στην ίδια περιφέρεια που ανήκει το πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Αν ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να υπηρετήσει με την παραπάνω διαδικασία, τότε τίθεται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε αυτή την περίπτωση διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παράταση της θητείας του στο συγκεκριμένο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο.

ι) Γνωμοδοτεί για τη διάθεση εκπαιδευτικών των οποίων ανανεώθηκε η απόσπαση σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο, εφόσον πλεονάζουν, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε άλλο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο. Αν οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να πλεονάζουν, επιστρέφουν στη θέση από την οποία αποσπάστηκαν.

ια) Διαβιβάζει στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα λειτουργικά κενά και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 76.»

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν την ισχύ των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 76 του ν. 4610/2019.

4. Το άρθρο 96 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 96

1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και οι σχετικές λεπτομέρειες της ρύθμισης.»

5. Μεταβατικά και έως την συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 95 ν. 4610/2019, αυτά συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργούν νομίμως με τα εξής μέλη:

α) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ως Πρόεδρο.

β) Τον διευθυντή ή τους διευθυντές του οικείου πειραματικού ή πρότυπου σχολείου.

γ) Έναν (1) εκπαιδευτικό του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου, κατά περίπτωση, ο οποίος επιλέγεται από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου εντός σαράντα οκτώ ωρών από την περιέλευση σε αυτόν του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ως μέλος ορίζεται εκπαιδευτικός του σχολείου.

δ) Τον υπεύθυνο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του πειραματικού ή του πρότυπου σχολείου.

Η επιλογή των προσώπων γίνεται σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στην 87633/Δ6/21.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β ́ 2190).

Η λήξη της κατά τα ανωτέρω μεταβατικής συγκρότησης και λειτουργίας των ΕΠ.Ε.Σ. και η έναρξη της κατά το άρθρο 95 ν. 4610/2019 συγκρότησή τους διαπιστώνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 ασκούν όλες τις κατά νόμον αρμοδιότητες των υπό συγκρότηση με τη διαδικασία του άρθρου 95 του ν. 4610/2019 ΕΠ.Ε.Σ..

7. Από τις 9.8.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134), τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019 εφαρμόζονται και στα πρότυπα σχολεία.

Άρθρο 168
Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78)

Στο π.δ. 38/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2, οι οποίες καταργήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70), επαναφέρονται σε ισχύ ως εξής:

«3. Οι διατάξεις περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε υπήκοο κράτους - μέλους ή τρίτης χώρας ο οποίος, έχοντας αποκτήσει τίτλο τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, δεν πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

4. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων περί αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου τα επαγγέλματα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ για τα οποία, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ (αναγνώριση βάσει του συντονισμού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης), εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙΙ περί γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης.»

β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτ. α ́ της παραγράφου 28 του άρθρου 30 ν. 4111/2013 (Α ́ 18), αντικαθίσταται ως εξής: « 5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισμένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, μικρότερο τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών, που απονέμεται από ίδρυμα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας.»

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του π.δ. 51/2017 (Α ́ 82), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρθρου 54, σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:

α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,

β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.»

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 14, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ή της δοκιμασίας.»

στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ.»

ζ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου Ι, είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, εφόσον είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»

η) Ύστερα από την παράγραφο 5 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) και αντικαθίσταται με την περίπτωση ζ ́ του παρόντος άρθρου, προστίθεται παράγραφο 6 ως εξής:
«6. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας σύμφωνα με τις παράγραφο 1 και 5 αρχής εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη δοκιμασία.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.»

θ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 57, η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.»

ι) Το άρθρο 57Α, το οποίο καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019, επαναφέρεται σε ισχύ ως εξής:

«Άρθρο 57 Α

Γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας

1. Ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

2. Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα - μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Tμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»

Άρθρο 169
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύει η λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4610/2019 και το οποίο διατηρήθηκε μεταβατικά σε λειτουργία δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ίδιου νόμου.

2. Αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υποβληθεί για εξέταση από το Σ.Α.Ε.Π., καθώς και ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων του Σ.Α.Ε.Π. που έχουν ασκηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́ 78), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

3. Οι αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την αναγνώριση ή επαγγελματικών προσόντων που έχουν υποβληθεί στο Σ.Α.Ε.Π. μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος επιστρέφονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. στους αιτούντες και υποβάλλονται με μέριμνα των αιτούντων στις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, τους αιτούντες για την ως άνω μεταβολή της αρμοδιότητας εξέτασης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Στην περίπτωση που με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π. έχουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβληθεί αντισταθμιστικά μέτρα για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ή επαγγελματικών προσόντων, η βεβαίωση για την ολοκλήρωση των αντισταθμιστικών μέτρων υποβάλλεται στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή στην αρμόδια επαγγελματική οργάνωση, η οποία είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57Α του π.δ. 38/2010 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έχει οριστεί γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα με απόφαση του Σ.Α.Ε.Π..

Άρθρο 170
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) η περιπτ. γ΄της παρ. 9 και η παρ. 12 του άρθρου 98, καθώς και το άρθρο 99 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70),

β) η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 98 του ν. 4610/2019,

γ) η υπ’ αρίθμ. 48066/ΙΑ/31.03.2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 896),

δ) η υπ’ αρίθμ. 107282/Κ4/03.07.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β ́ 2813).

Άρθρο 171
Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α ́ 114)

5. Στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Ο προϋπολογισμός κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να αναμορφώνεται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο του υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι οι πόροι που μεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το 20% του προϋπολογισμού, και υπό τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε Π.Μ.Σ.»

2. Η παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 καταργούνται.

15-10-19 Υπερψηφίστηκαν οι τροπολογίες για σημαιοφόρους και αναπληρωτές

Υπερψηφίστηκαν , κατά πλειοψηφία, στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας που αφορούν την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων και τον διπλασιασμό των πιστώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών για το τρέχον σχολικό έτος 2019-20.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ειδικότερα:

Η τροπολογία για τους αναπληρωτές

Στα ύψη «εκτοξεύει» τις πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών , κατά το τρέχον σχολικό έτος, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας .

Από 48,6 εκατομμύρια ευρώ που είχε προβλέψει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στο νόμο 4623/2019 του Αυγούστου, με την τροπολογία το ποσό αυτό σχεδόν διπλασιάζεται και γίνεται 81 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας «η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 και, συγκεκριμένα, για την εξασφάλιση των πιστώσεων για απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4623/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως το ποσό των τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων (37.260.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων (43.740.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Η τροπολογία για την επιλογή σημαιοφόρων στα δημοτικά σχολεία

Η παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄109) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. αΨηφίζονται) Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, διενεργείται κλήρωση.

β) Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέγονται οι σημαιοφόροι.

γ) Με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτ. α΄, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

δ) Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται ανά τμήμα για τα ως άνω χρονικά διαστήματα αντίστοιχα.

Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιλογή ή κλήρωση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πραγματοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του παρουσία του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

ε) Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε' τάξη.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν λιγότερα ή περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ή οι μαθητές της ΣT΄ τάξης δεν επαρκούν για να επιλεγούν σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, το περιεχόμενο του ως άνω προβλεπομένου πρακτικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για το διδακτικό έτος 2019-2020, για το οποίο, κατ’ εξαίρεση, η επιλογή των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων στα δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθεί την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο ΦΕΚ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της κατά την περίπτωση στ’ της παρούσας παραγράφου Υπουργικής Απόφασης».

28-8-19 Τρεις τροπολογίες

Τρεις διατάξεις για θέματα Παιδείας που αφορούν :

1. Τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-20
2. Ζητήματα Διακριθέντων Αθλητών, και,
3. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ,

περιλαμβάνει “μίνι” κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο.

Ειδικότερα:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Με τη νέα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στον πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ να απαλλάσσονται με δήλωσή τους, εφόσον το επιθυμούν, από το σύνολο των διδακτικών , διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων τους στα ΑΕΙ ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν.

Διακριθέντες Αθλητές: Με τη νέα ρύθμιση αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε ΑΕΙ, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999, αθλητές που πέτυχαν , πριν τη δημοσίευση του υπο ψήφιση νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ 2 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου , αγωνιζόμενοι:

α. με αθλητικό σωματείο που δεν είχε , κατά το χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση,

β. σε διοργάνωση στην οποία υπήρχε ο ελάχιστος αριθμός Σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του προαναφερόμενου νόμου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-20: Με τη νέα ρύθμιση παρατείνεται έως 30-6-2020 (από 30-6-19 που ίσχυε), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η Οικονομική Επιτροπή των Περιφερειών μπορεί, κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων , να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την ανωτέρων μεταφορά.

Η εν λόγω Επιτροπή μπορεί επίσης να παρατείνει έως τις 30-6 2020, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-19, σε περίπτωση που δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς.

8-8-19 “Μίνι” νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας 11 άρθρων

Τρία άρθρα του “μίνι” νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας ψηφίστηκαν από όλα τα παρόντα κόμματα , μ εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΜεΡΑ25 που αποχώρησαν από τη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ειδικότερα το esos παρουσιάζει το “μίνι” νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή με την ψηφοφορία ανά άρθρο:

Άρθρο 62
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α ́ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 (A ́ 191), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει του άρθρου 9 του ν.4574/2018 (A ́191)», έως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ.»

Άρθρο 63
Ρυθμίσεις για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

«1. Η θητεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, η οποία είτε λήγει αυτοδίκαια στις 31-8-2019, είτε παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4530/2018 (Α’ 118) μέχρι τις 31-8-2019, παρατείνεται μέχρι τις 31-8-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η θητεία των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα έτος και μέχρι τις 31-08-2021. Κατά τη διάρκεια της παράτασης οι υπηρετούντες σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Για όσους μετατέθηκαν το 2019 δεν ισχύει η παράταση του πρώτου εδαφίου. Ομοίως, για όσους μετατεθούν το 2020 δεν ισχύει η ενδεχόμενη παράταση του δεύτερου εδαφίου.

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους μέχρι τις 31-08-2020, δύνανται:
α) να επιστρέψουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική μονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης και εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως υπεράριθμοι ή β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, και να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησής τους για οριστική τοποθέτηση, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

3. Η ισχύς των άρθρων 76, 77, 78 και 79, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70) αναστέλλεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 και της τυχόν παράτασης αυτής.

4. Κατ’ εξαίρεση, για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι 20-8-2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο με την υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης».

Άρθρο 64
Α.Ε.Ι. – ακαδημαϊκές ελευθερίες – αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3

Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων».

Αρθρο 65

Άρση πρόβλεψης ίδρυσης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) καταργείται.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 διαγράφονται οι λέξεις «την Σχολή
Νομικών Επιστημών και»

3. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταργείται.

4. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη
«Νομικής».

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νομικής».

Άρθρο 66
Ρύθμιση θεμάτων αποσπασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπασθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι τις 31-08-2019, καθώς και η ανανέωση των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού αυτού, το οποίο επιθυμεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την ανανέωση της απόσπασής του στη ΓΓΕΤ, μέχρι τις 31-08-2020, άνευ έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται νεότερη αποδέσμευση από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά

Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ή σχετική γνώμη του Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού(ΚΥΣΔΙΠ). Για την ανανέωση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όμοια δυνατότητα παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη ΓΓΕΤ μέχρι 31-08-2019, αλλά αντί της αρχικής αιτήσεώς τους, επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 67
Συνέχιση λειτουργίας κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

Η παράγραφος 12 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.

β. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β ́1752) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταργείται».

Άρθρο 68
Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη εκπαιδευτικών

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α ́163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Άρθρο 69
Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων
Καταργείται το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α ́ 236) όπως ισχύει.

Άρθρο 70
Αμοιβή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτικών ενηλίκων

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018, η ημερομηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2019».

Άρθρο 71
Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών ΚΔΒΜ

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) όπως ισχύει, η
ημερομηνία 1.9.2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 1.9.2020.

Τροπολογία για τα Διετή

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education