fbpx
 
 
 

 

ΔΕΗ 700x400

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, που εδρεύει στα Λινοπεράματα του Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 
5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί
6 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ-ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων
1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ςοχ δεη/λιγ/χεια, αης/υης, αςπ/τςπ και να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Κλάδου ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Τηλ. Επικοινωνίας
2810376372.
 
Κατ' εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω των ειδικών συνθηκών, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΠΑΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Θ. 1420, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο - Κρήτης, υπόψη κας ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Ιφιγένειας Τηλ. Επικοινωνίας 2810376372.
 
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος και στην κατ’ εξαίρεση ταχυδρομική συστημένη αποστολή, με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Τόσο το ηλεκτρονικό μήνυμα όσο και ο φάκελος αποστολής μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
Σε περίπτωση αδυναμίας της αναζήτησης των απαιτούμενων σύμφωνα με την Ανακοίνωση δικαιολογητικών, είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με συγκεκριμένη αναφορά στα δικαιολογητικά τα οποία δεν δύναται να προσκομίσει, και ότι εφόσον προκύψει προσληπτέος θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του Κορωνοϊού COVID-19.
 
Από την ως άνω διαδικασία εξαιρείται η επαγγελματική άδεια και ο βασικός τίτλος σπουδών, τα οποία εφόσον ζητούνται ως απαιτούμενα, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
 
Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εκπροθέσμως των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε καμία περίπτωση δεν αίρει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κα ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της σχετικής Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση -> Θέσεις Εργασίας - Έκτακτο προσωπικό.
 
 
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Από Τρίτη 20.04.2021 έως και Πέμπτη 29.04.2021.
 

Διεκδίκησε τη μέγιστη μοριοδότηση σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Α Βάθμια, Β Βάθμια εκπαίδευση, κρίσεις διευθυντών και υποδιευθυντών αλλά και στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες κρίνονται ως τον πλέον ανερχόμενο κλάδο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Γίνε ανταγωνιστικότερος στη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Αναγνώρισε τα οφέλη που σου αποδίδει το να παρακολουθήσεις αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρα – επιμορφώσεις.

Παρακολούθησε τις επιμορφώσεις του Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και λάβε την μέγιστη μοριδοτότηση. Δες εδώ πως.

Λάβε έως 7 μόρια με πτυχίο Αγγλικών μέχρι και επίπεδο proficiency και 4 μόρια με πτυχίο στην Πληροφορική. Δες εδώ πως.

Γίνε εκπαιδευτής ενηλίκων. Μάθε εδώ πως θα διεκδικήσεις την μέγιστη μοριοδότηση με τα κατάλληλα σεμινάρια.

Τα εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια οδηγούν στην απόκτηση επίσημου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού με δια βίου ισχύ.

www.easy-education.gr

 
Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education