fbpx
 
 
 

iep

ΙΕΠ

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την Υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)»

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», εκδόθηκε η υπ’ αρ. 6527/26.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΕΠ για την Υποστήριξη της Πράξης.

Στην παρούσα φάση έχουν εκδοθεί οι προσωρινοί Πίνακες ένταξης στο εν λόγω Μητρώο, και τα Αρμόδια Όργανα, θα εξετάσουν τις υποβληθείσες ενστάσεις.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ενημερώνουμε όλους τους Υποψηφίους ότι το Μητρώο θα ανοίξει ξανά αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να υποβάλλουν νέες αιτήσεις υποψήφιοι που δεν εντάχθηκαν σε 1η φάση στο μητρώο επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους, καθώς επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις και νέοι υποψήφιοι. Το σύστημα για την 2η φάση υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό για τουλάχιστον 2 μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των όρων της πρόσκλησης, Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, εκπαιδευτικοί δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι/ες είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – 14 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα απαραίτητα προσόντα, τα όποια αποτελούν κριτήρια αποκλεισμού (on/off), σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης είναι τα παρακάτω:

Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό)αναγνωρισμένος ως προς τη συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 8 έτη, η οποία αποδεικνύεται με αναλυτική βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας από το αρμόδιο όργανο.

Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of

Reference for Languages). Το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από τον ΑΣΕΠ.

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (Επίπεδο Α΄ Δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα).

Πιστοποιείται με αποδεικτικό ή με αντίστοιχο πτυχίο Σχολών αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

και

Ή Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων σπουδών, σχολικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού για τις βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και όλων των δομών π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π. κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Ή Αποδεδειγμένη επιμορφωτική εμπειρία (ως επιμορφωτής/τρια ενηλίκων) σε γνωστικά αντικείμενα των βαθμίδων εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια) ή/και διαφόρων δομών εκπαίδευσης π.χ. ειδική, Δ.Υ.Ε.Π. κλ.π.) ή/και σε συνάφεια με το αντικείμενο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.

Ως εκ’ τούτου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (από αρχές Ιανουαρίου), να υποβάλουν το σύνολό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Στην σχετική πρόσκληση στο άρθρο 6.2, δίνονται επιπλέον λεπτομέρειες ως προς τα Δικαιολογητικά. Σημειώνεται, ότι το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ, και ως εκ τούτου ο εν λόγω τίτλος απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

Το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων θα λειτουργεί help-desk, προκειμένου να δίνονται οδηγίες στους ενδιαφερόμενους.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

 kerameos 6

Ο Προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τις πιστώσεις για τον διορισμό 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση του προυπολογισμού ενώ τόνισε ότι ο προϋπολογισμός για την παιδεία για το έτος 2020 θα είναι αυξημένος κατά 102 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανέφερε η υπουργός, οι εκτιμήσεις πληρωμών του 2019 για την Παιδεία ανέρχονται στα 4 δισεκατομμύρια 851 εκατομμύρια ευρώ ενώ ο Προϋπολογισμός του 2020 προβλέπει 4 δισεκατομμύρια 953 εκατομμύρια ευρώ.

Αν συνυπολογιστεί μάλιστα το νέο Πρόσθετο Ειδικό Αποθεματικό που θεσμοθέτησε η Κυβέρνησή για την εξυπηρέτηση των δαπανών κάποιων ευαίσθητων τομέων, τότε η συνολική αύξηση των κονδυλίων για την Παιδεία ανέρχεται στα 113 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ενέργειες για την επισκόπηση δαπανών (spending review).

Όπως ανέφερε η κ. Κεραμέως, δρομολογείται ο προγραμματισμός των προμηθειών και εργασιών των υπηρεσιών του υπουργείου σε ετήσια βάση, ενώ έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για τον εξορθολογισμό των δαπανών προμήθειας επιστημονικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Ταυτόχρονα, εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών για τις ανάγκες ενέργειας κτιρίων και υποδομών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η υπουργός υπογράμμισε επίσης την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κονδυλίων του Υπουργείου το τελευταίο 5μηνο που είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από καταναλωτικές πιστώσεις σε περισσότερο παραγωγικές δράσεις, όπως η επιχορήγηση των Ανώτατων Ιδρυμάτων.

Αναφερόμενη σε παρεμβάσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με τα οικονομικά του υπουργείου Παιδείας, η κ. Κεραμέως απαρίθμησε:

1. Την ενίσχυση των Πανεπιστημίων από ίδιους πόρους του Υπουργείου με έκτακτη επιχορήγηση σχεδόν 22 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον της τακτικής χρηματοδότησης.

2. Την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας για την χρηματοδότηση των Ανώτατων Ιδρυμάτων αντί της κατά το δοκούν κατανομής που ίσχυε έως σήμερα.

3. Την εκταμίευση 590 εκατομμυρίων ευρώ για υποχρεώσεις και επιχορηγήσεις του Υπουργείου.

4. Την καταβολή της επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια για την κάλυψη των δαπανών πρόσληψης εκπαιδευτικών ΠΔ 407 τον Νοέμβριο του 2019, για πρώτη φορά νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έτος, καλύπτοντας μάλιστα διπλάσια περίπου δαπάνη συγκριτικά με το παρελθόν.

Κλείνοντας την ομιλία της, η κ. Κεραμέως επανέλαβε τη στόχευση της Κυβέρνησης για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που απελευθερώνει το δυναμικό των Ελλήνων, εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς, τους αξιολογεί, τους στηρίζει και τους μορφώνει.

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου, ένα σχολείο ελεύθερο και σύγχρονο που δίνει πραγματικά εφόδια στους μαθητές.

Αναφερόμενη στα Ανώτατα Ιδρύματα, η υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα ένα απελευθερωμένο και καινοτόμο πανεπιστήμιο, αυτοδύναμο και εξωστρεφές που μορφώνει ολόπλευρα τους νέους ανθρώπους, για να μπορούν να σταθούν ως ισότιμοι πολίτες σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Από τα στοιχεία που έχουν παρατεθεί έως σήμερα από τους Υπουργούς και τους εισηγητές της Κυβέρνησης έχει καταστεί σαφές ότι ο Προϋπολογισμός που συζητάμε είναι διαφορετικός από αυτούς των προηγούμενων ετών. Ένας Προϋπολογισμός που οριοθετεί ξεκάθαρα το διαφορετικό δρόμο τον οποίο επέλεξαν οι πολίτες με την ψήφο τους στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ένας προϋπολογισμός με ξεκάθαρη αναπτυξιακή στόχευση, που υπηρετεί με συνέπεια μια άλλη πολιτική, μια άλλη ιδεολογία, αυτή της μείωσης των δυσβάστακτων και παράλογων φόρων που επέβαλε η προηγούμενη Κυβέρνηση, και παράλληλα τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων προκειμένου να ενισχυθεί το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα της χώρας.

Το μέλημα της Κυβέρνησης του χθες ήταν πώς θα μοιράζει μια μίζερη πίτα, το στενό πορτοφόλι του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς λογική, χωρίς σχέδιο, ενώ αντίθετα η δική μας Κυβέρνηση μεριμνά για το πώς θα μεγαλώσει αυτή η πίτα, πώς θα γεμίσει περισσότερο αυτό το πορτοφόλι, προκειμένου όλο και περισσότεροι πολίτες να βιώνουν τα οφέλη στην καθημερινότητά τους.

Πώς;

- με φοροελαφρύνσεις για να πάρει μπρος η πραγματική οικονομία,
- με κίνητρα για ανάπτυξη και επενδύσεις, ξένες και εγχώριες
- με νέες θέσεις εργασίας.

Κυρίες και κύριοι,

Προχωράμε σε όλους τους κρίσιμους τομείς πολιτικής, με βήματα σταθερά και αποφασιστικά. Και γυρίζουμε σελίδα. Και στην παιδεία.

Αρχικά, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2020 αυξάνεται κατά 102 εκ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις πληρωμών του 2019 για την παιδεία είναι 4 δις 851 εκ. ευρώ. Ενώ ο προϋπολογισμός 2020 προβλέπει 4 δις 953 εκ. ευρώ.

Και για να προλάβω, όσους θελήσουν να προσφύγουν για ακόμα μία φορά στη δημιουργική λογιστική, τονίζω ότι η σύγκριση και με τις εκτιμήσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 2019 είναι επίσης θετική, καθώς οι προβλέψεις εκεί (4.962 εκ. ευρώ) περιελάμβαναν και τον προϋπολογισμό της ΓΓΕΤ ύψους 120,9 εκ. ευρώ, που μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον νόμο για το

Επιτελικό Κράτος, όπως και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Άρα, όπως και να το δει κανείς, όποια στοιχεία και χρησιμοποιήσει, αυτά των πραγματικών πληρωμών 2019 ή αυτά του προϋπολογισμού 2019, υπάρχει σημαντική αύξηση.

Και η αύξηση επί της ουσίας είναι ακόμη μεγαλύτερη, η αύξηση είναι κατά 113 εκ. ευρώ αν συνυπολογίσει κανείς και το νέο Πρόσθετο Ειδικό Αποθεματικό που θεσμοθέτησε η Κυβέρνησή μας για την εξυπηρέτηση των δαπανών κάποιων ευαίσθητων τομέων και κυρίως παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτό το ειδικό αποθεματικό, το ποσό που αφορά στις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας είναι 11 εκ. ευρώ.

Και επειδή άλλοι εξαγγέλλουν και άλλοι πραγματικά υλοποιούν, τονίζω ότι ο προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τους διορισμούς 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών, υπό τη Μείζονα Κατηγορία 21 «Παροχές σε εργαζόμενους» (του Ειδικού Φορέα 1019-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής»).

Θα ήθελα να εστιάσω τώρα στις ενέργειες που έχουμε αναλάβει ή προγραμματίζουμε ως προς την επισκόπηση δαπανών του Υπουργείου Παιδείας τους 5 μήνες που έχουμε την ευθύνη του.

1. Δρομολογούμε τον προγραμματισμό των προμηθειών και εργασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε ετήσια βάση στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των πιστώσεων των Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού του Υπουργείου οικ. έτους 2020, σύμφωνα και με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με αντικείμενο τον εξορθολογισμό των δαπανών προμήθειας επιστημονικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

3. Σχεδιάζουμε την εντατικοποίηση και περαιτέρω βελτίωση των ήδη εφαρμοζόμενων δράσεων, όπως για παράδειγμα:
o Την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων και αξιολόγηση, με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.
o Τη μείωση δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος με παροχή έκπτωσης λόγω έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ.

4. Επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου προς το σκοπό της διάθεσης πιστώσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, πιστώσεις καταναλωτικών δαπανών αξίας 4,5 εκ. ευρώ κρίθηκαν ότι θα μπορούσαν χρησιμοποιηθούν σε περισσότερο παραγωγικές δράσεις και μεταφέρθηκαν με τη μορφή της επιχορήγησης στα Ανώτατα Ιδρύματα.

5. Και τέλος, έχουμε προχωρήσει σε περιστολή των καθημερινών δαπανών φιλοξενίας για τις ανάγκες των Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου.

Τι άλλο έχουμε πετύχει:

1. Ενισχύσαμε τα Πανεπιστήμια από ίδιους πόρους του Υπουργείου με έκτακτη επιχορήγηση σχεδόν 22 εκ. Ευρώ, επιπλέον της τακτικής χρηματοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα ποσά που δόθηκαν στα πανεπιστήμια, δεν υπήρχαν κάπου κρυμμένα σε κάποιο σεντούκι, ούτε μας τα έδωσε κάποιος ως δώρο. Προέκυψαν στο πλαίσιο της ορθολογικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πιστώσεων του τρέχοντος προϋπολογισμού, κάτι το οποίο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του διατάκτη–Υπουργού.

Και θα ήθελα να εστιάσω και στο γεγονός ότι ήδη έχουμε εισάγει αντικειμενικά κριτήρια στη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, των ανώτατων ιδρυμάτων. Στο παρελθόν, η προηγούμενη ηγεσία αποφάσιζε την κατανομή της χρηματοδότησης στα ιδρύματα κατά το δοκούν. Εμείς φέρνουμε νόμο για την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας αναφορικά με την κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, και ήδη – προ της ψήφισης του νόμου – η τελευταία έκτακτη επιχορήγηση προς τα πανεπιστήμια έγινε στη βάση του αριθμού των φοιτητών του κάθε ιδρύματος. Σε αντίθεση με τις πρακτικές του χθες, κάνουμε έμπρακτα πράξη μια άλλη νοοτροπία, που σέβεται και αξιοποιεί αντικειμενικά και αξιοκρατικά, τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου.

2. Το τρέχον οικονομικό έτος 2019, εξοφλήσαμε το μεγαλύτερο ποσό της τελευταίας εξαετίας από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους αναμένεται να εξοφληθούν περισσότερα από 590 εκ. ευρώ, ήτοι 20% περίπου περισσότερα από τα έτη 2015, 2016 και 2017.

3. Προχωρούμε σε εξορθολογισμό του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Με άλλα λόγια, νοικοκυρεύουμε τις οφειλές που μας κληροδότησε η απελθούσα Κυβέρνηση. Ενδεικτικά, αναφορικά με πληρωμές που οφείλουμε στους εκδότες πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, το 2017 εξοφλήθηκαν δαπάνες 33 εκ. ευρώ από τα 60 περίπου που οφείλονταν, αφήνοντας ένα υπόλοιπο περίπου 27 εκ. ευρώ. Εμείς εξασφαλίσαμε 58 εκ. ευρώ και για την αποπληρωμή οφειλών προηγούμενων ετών. Και στόχος μας είναι το συντομότερο να εξοφληθούν όλες μας οι υποχρεώσεις.

Σεβόμενοι τους προμηθευτές και τους συνεργάτες του Υπουργείου όπως θα έκανε κάθε σοβαρός οικονομικός διαχειριστής.

Θα τα νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Υπουργείου Παιδείας κυρίες και κύριοι, βήμα βήμα θα το πετύχουμε. Διότι έχουμε και τη βούληση και τη γνώση.

4. Προχωρήσαμε στην καταβολή της επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια για την κάλυψη των δαπανών πρόσληψης εκπαιδευτικών με το καθεστώς ΠΔ/407 τον Νοέμβριο του 2019.

- Για πρώτη φορά,
- νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έτος,
- καλύπτοντας διπλάσια περίπου δαπάνη συγκριτικά με τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Έχουμε κάνει πολλά σε μικρό διάστημα και σε ένα βαριά ναρκοθετημένο τοπίο. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι είμαστε ακόμη στην αρχή.

Ξέρουμε, κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία, ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε άλματα, όχι απλά βήματα, για να κάνουμε πράξη το όραμα μας.

Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι μόνο από καλές πολιτικές που σέβονται και υπηρετούν όλους τους πολίτες και μας πάνε μπροστά, αλλά και από αλλαγή νοοτροπίας.

Και η Παιδεία αποτελεί το σπουδαιότερο όχημα για μια πιο δημιουργική Ελλάδα που σέβεται τον εαυτό της και λειτουργεί διαφορετικά.

Στόχος μας είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα απελευθερώνει το δυναμικό των Ελλήνων.

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς του, τους αξιολογεί, τους στηρίζει και τους επιμορφώνει.

Ένα σχολείο που θα είναι ελεύθερο και σύγχρονο και δίνει πραγματικά εφόδια στους μαθητές του.

Ένα απελευθερωμένο και καινοτόμο πανεπιστήμιο, αυτοδύναμο και εξωστρεφές που μορφώνει ολόπλευρα τους νέους ανθρώπους, για να μπορούν να σταθούν ως ισότιμοι πολίτες σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Χρέος μας είναι να δουλέψουμε σκληρά και συλλογικά για να κάνουμε το όραμα μας έργο.

Και έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τους αποδέκτες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τους μαθητές και τους φοιτητές, από όπου και αν προέρχονται όποια και αν είναι τα όνειρά τους.

Σας ευχαριστώ.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

146563 otnjb1 417

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ενημέρωση από τον αιρετό Βασίλη Βούγια για την κατανομή 4.500 θέσεων Ειδικής Αγωγής, εκ των οποίων οι 1.817 αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,  οι 1.642 στη δευτεροβάθμια και οι 1.041 σε ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των κενών θέσεων, που πρόκειται να καλυφθούν με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

pinakas1.jpg

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

pinakas2.jpg
pinakas3.jpg
pinakas4.jpg
pinakas5.jpg
Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.

ekpaideusi1280vivlia1280

Τα τυπικά προσόντα θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από την αρχαιότητα. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ρόλος του ΑΣΕΠ. Επιστρέφουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, έρχεται και αξιολόγηση

Νίκος Μάστορας

“Υπάρχουν στελέχη όπως οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, η θητεία των οποίων έχει λήξει, συνεπώς μελετάται ένα σύστημα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και Δομών Υποστήριξης γενικότερα. Θεωρούμε ότι το σύστημα το οποίο ψηφίστηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση οδήγησε σε δομές γραφειοκρατικές . Πιστεύουμε σε δομές που να είναι κοντά στη σχολική μονάδα , πιο κοντά στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Προτεραιότητά μας είναι είναι ένα νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης”.

Αυτή η σύντομη δήλωση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως σηματοδότησε την έναρξη των υποθέσεων για το πως θα διαμορφωθεί το νέο σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών στελεχών, που αναμένεται να ανακοινωθεί προς τα τέλη  του Ιανουαρίου. Βέβαια από μια τέτοια δήλωση δε συμπεραίνει κανείς πολλά πράγματα, ωστόσο υπάρχουν κι άλλες, που βάζουν λίγο στο κλίμα για το τι επίκειται.

Τον Νοέμβριο, η υφυπουργός Παιδείας κ.Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας σε  εκδήλωση της  ΝΟΔΕ Φθιώτιδας στη Λαμία, είχε πεί ότι δεν θα σχεδιάσει κάποιο «υδροκέφαλο σύστημα που δεν θα φτάνει ποτέ στην τάξη και τον εκπαιδευτικό» ενώ χαρακτηριστικό του υπό διαμόρφωση πλαισίου θα είναι  η επιμόρφωση. «Οι εκπαιδευτικοί  μας έχουν να επιμορφωθούν πάρα πολλά χρόνια και “διψούν” γι αυτό», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Και βέβαια το κομμάτι της αξιολόγησης ή της αποτίμησης που θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν μιλάμε για τιμωρητική αξιολόγηση αλλά για αποτύπωση και εντοπισμό των αναγκών που μετά από 10 και 20 χρόνια στην τάξη έχουν προκύψει». Στη συνέχεια παρουσιάζονατι τα 6 σίγουρα στοιχεία του επικείμενου νόμου επιλογής στελεχών.

Επιμόρφωση

Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκου δικτύου εκπαιδευτικών πληροφοριών Eurydice (2018)  στην περίπτωση όπου ο εκπαιδευτικός  διεκδικεί θέση ευθύνης στη διοίκηση της εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές), η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται αλλά αξιολογείται η συμβολή της στην επαγγελματική του ανάπτυξη (Nόμος 4473/2017). Ωστόσο, η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 1 και ετήσια επιμόρφωση η οποία έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ, μοριοδοτούνται για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων κ.λ.π. Επίσης στο πλαίσιο της συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής διευκολύνσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγούνται για ένα σχολικό έτος μόνο άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών. Ωστόσο, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές υποχρεωτικά στους υποτρόφους του ΙΚΥ (Νόμος 3528/2007). Η πιστοποιημένη επιμόρφωση λοιπόν, αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στο νέο σύστημα, το οποίο πιθανότατα θα περιλαμβάνει και ένα ανασχεδιασμένο μοντέλο επιμόρφωσης.

Αξιολόγηση

Η εφαρμογή αξιολόγησης των στελεχών και -κατ’ επέκταση σε επόμενη φάση- των εκπαιδευτικών, θα είναι  επίσης σημαντικό, όσο και αμφιλεγόμενο, στοιχείο του νέου πλαισίου. Εξάλλου και ο νέος πρόεδρος του ΙΕΠ, Γιάννης Αντωνίου, ανάμεσα στις αρχικές προτάσεις που έκανε αναλαμβάνοντας καθήκοντα ήταν και η θέσπιση της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων καθώς και της περιοδικής αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Να δούμε βέβαια  πως θα γίνει αυτό δεκτό αυτό από πολλές  ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ, που έχουν ήδη λάβει αποφάσεις για προηγούμενους σχετικούς με την αξιολόγηση νόμους: «Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής. Αποφασίζουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 4547/18 και την Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων». Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν ΑΜΕΣΑ απεργία-αποχή στη βάση και της αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή»

Σχολικοί Σύμβουλοι

Τρίτο στοιχείο, είναι βέβαια η επαναφορά του θεσμού των σχολικών συμβούλων, που ως γνωστόν έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τους συντονιστές εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν τον ίδιο ρόλο με εκείνο των σχολικών συμβούλων . Όταν η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ.) συναντήθηκε (στις 7 Οκτωβρίου) με την υπουργό Παιδείας κ.Ν. Κεραμέως, την υφυπουργό κ. Σ. Ζαχαράκη και τη γ.γ. Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Α. Γκίκα, συζητήθηκαν διάφορα θέματα με κυρίαρχο την επαναφορά του θεσμού αυτού. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. επαναβεβαίωσε για μία ακόμα φορά τη θέση της για την επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, όπως άλλωστε είχε διατυπωθεί στη Βουλή και κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Διαβεβαίωσε επίσης το ΔΣ ότι η Π.Ε.Σ.Σ. θα είναι συνομιλητής του υπουργείου και ζήτησε την άμεση κατάθεση σχετικού υπομνήματος για το νέο πλαίσιο υποστηρικτικών δομών, τη δημιουργία συστήματος επιμόρφωσης καθώς και για το πλαίσιο επιλογής στελεχών. Η Π.Ε.Σ.Σ. εξέφρασε προς την πολιτική ηγεσία την ευαρέσκειά της και ανταποκρινόμενη στη βούληση για άμεση και ουσιαστική επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησε ο ν.4547/2018 στην εποπτεία, στήριξη και καθοδήγηση στην Εκπαίδευση, δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει προτάσεις, συνδράμοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός νέου αξιοκρατικού πλαισίου προς όφελος της Εκπαίδευσης. Εδώ να σημειώσουμε ότι την ίδια θέση έχει και ο Γ.Αντωνίου, που πήγε το ζήτημα ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας  επαναφορά του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων, αλλά με αυξημένη εποπτική και αξιολογική δικαιοδοσία.

Αποκλεισμός συνδικαλιστών;

Τέταρτο στοιχείο του υπό διαμόρφωση νόμου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης προκύπτει και πάλι από τον νέο Πρόεδρο του ΙΕΠ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα υιοθετηθεί. Ο κ.Αντωνίου πάντως πρότεινε αποκλεισμό των συνδικαλιστών από τη διαδικασία επιλογής. Γιατί αυτό; Ο ίδιος δεν το έχει αναλύσει ακόμα περαιτέρω -τουλάχιστον δημοσίως-  ωστόσο σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης ΣΥΝΕΚ η κυβέρνηση και ο νέος πρόεδρος του ΙΕΠ επιμένουν «στην επαναφορά του αυταρχικού επιθεωρητισμού και την τιμωρητική εξωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχολείων, ενώ στη θέση της δημοκρατίας στα σχολεία επαναφέρουν τον περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, και τον αποκλεισμό των αιρετών του κλάδου από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ώστε να αναβιώσει το πελατειακό σύστημα των «ημετέρων». Επίσης να δούμε πως θα αιτιολογήσει μια ενδεχόμενη τέτοια επιλογή το υπουργείο Παιδείας, όταν μόλις στις 19 Νοεμβρίου, στο νέο Δ.Σ. του ΙΕΠ του κ.Αντωνίου,  διορίστηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας και  συμμετέχει ως τακτικό μέλος, ο κ.Νίκος Μαρίνης, μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής», ο οποίος συμμετείχε ως υποψήφιος  και εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ  στο Δ.Σ. του Συλλόγου, στις πρόσφατες εκλογές της 27/11/19. Δηλαδή ένας συνδικαλιστής είναι κατάλληλος για το ΙΕΠ αλλά όχι για διευθυντής εκπαίδευσης;

Η μοριοδότηση: Προσόντα σε βάρος αρχαιότητας

Μεγάλη συζήτηση, πέρα από την αξιολόγηση, θα αναπτυχθεί εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες (που ουσιαστικά έχουν ήδη επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό) ότι όσον αφορά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής των Περιφερειακών διευθυντών, των διευθυντών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων και των διευθυντών σχολικών μονάδων, θα πριμοδοτηθούν τα αντικειμενικά κριτήρια  έναντι της διδακτικής εμπειρίας-στην οποία είχε δώσει μεγαλύτερο βάρος ο ΣΥΡΙΖΑ με τον προηγούμενο νόμο. Ετσι, ακαδημαϊκά και επιμορφωτικά κριτήρια επιλογής όπως επιστημονική- παιδαγωγική επάρκεια και κατάρτιση, βαθμοί και πτυχία, ξένες γλώσσες, ψηφιακές δεξιότητες, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, εξειδικευμένα μοριοδοτούμενα σεμινάρια, κλπ, θα προσμετρώνται σε σημαντικό βαθμό και θα μοριοδοτούνται συγκριτικά περισσότερο. Φυσικά η προϋπηρεσία θα παραμείνει σημαντικό κριτήριο μοριοδότησης, ενώ οι διοικητικές ικανότητες και η συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων, θα αποτιμώνται επίσης με μόρια μέσω δομημένης συνέντευξης στο Συμβούλιο Επιλογής.

Διαδικασίες ΑΣΕΠ

Πολύ σημαντικό στοιχείο που μένει να διευκρινιστεί, είναι ο ρόλος και ο βαθμός συμμετοχής του ΑΣΕΠ στη διαδικασία. Παραμένει επίσης το ερώτημα το πόσα μόρια θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να λάβει από τη διαδικασία της συνέντευξης. Τα ανώτατα στελέχη της εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές) θα επιλέγονται μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ, η μορφή της οποίας θα αποσαφηνιστεί το επόμενο διάστημα. Επίβλεψη του ΑΣΕΠ θα υπάρχει όμως και στην επιλογή των υπολοίπων εκπαιδευτικών στελεχών.

Ο Πρωθυπουργός κι ο διευθυντής-manager

Για όλα αυτά, το στίγμα έχει δώσει απο καιρό ο ίδιος ο  Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ομιλία του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», ο κ.Μητσοτάκης είχε περιγράψει τον ιδανικό, κατά την οπτική του, διευθυντή ενός σχολείου ως τον άνθρωπο που πρέπει να μπορεί να είναι σε θέση να αναλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλίες για την καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων. Να συμβάλλει στις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

«Δεν μπορώ να φανταστώ πως θα επιλέγουμε διευθυντές οι οποίοι δεν πιστεύουν στην έννοια της αξιολόγησης και της αυτο-αξιολόγησης. Θα πρέπει να διευρύνει τις επιμορφωτικές δράσεις. Να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. Να εμπλέκεται εν ολίγοις σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που επανακαθορίζουν συνολικά τη φυσιογνωμία της εργασίας του. Ξέρετε, γνωρίζω πολλούς διευθυντές οι οποίοι πληρούν αυτά τα κριτήρια κι έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από το στενό εναγκαλισμό του πλαισίου που τους έχετε βάλει. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Και η διαδικασία επιλογής τους θα πρέπει ακριβώς να κατατείνει στην επιλογή ανθρώπων με ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά», είχε πει εξάλλου σε συνέντευξή του στον Σκάι

Αλλά για να γίνει αυτό, συνέχισε, «χρειάζεται περιγραφή θέσης ευθύνης, προσδιορισμός των καθηκόντων και φυσικά μια αντικειμενική διαδικασία επιλογής που δεν θα δίνει τόσο βάρος όσο δίνετε εσείς στην «αρχαιότητα», αλλά στις ευρύτερες γνώσεις και φυσικά στις διοικητικές ικανότητες. Δεν υποτιμούμε, σε καμία περίπτωση, την εμπειρία στην εκπαίδευση. Ασφαλώς είναι σημαντικό προσόν. Δεν μπορεί να είναι το βασικό προσόν. Χρειαζόμαστε φρεσκάδα ιδεών και πιστοποιημένη διοικητική ικανότητα. Γι’ αυτό και εμείς δεσμευόμαστε για τη θεσμοθέτηση μιας νέας διαδικασίας επιλογής που θα εξειδικεύει τη λογική την οποία σας περιέγραψα. Και όλα αυτά – επαναλαμβάνω – μέσω του ΑΣΕΠ για τις κορυφαίες θέσεις και με την επίβλεψη του ΑΣΕΠ για όλη την υπόλοιπη διαδικασία. Και αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να δώσουμε τελικά στα σχολεία τη μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία που χρειάζονται. Και μόνο έτσι, θα γίνει πραγματικότητα η αυτονομία της σχολικής μονάδας. Της μονάδας που θέλουμε να κάνουμε κύτταρο της εκπαιδευτικής μας αναγέννησης".

Μένει βέβαια να δούμε πως τα εννοεί όλα αυτά στην πράξη.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

niki kerameos

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες για τους μόνιμους διορισμούς αναπληρωτών ΕΕΠ

Εντός του 2019 αναμένεται να αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες διορισμών εκπαιδευτικών  ΕΕΠ για την προκήρυξη 2ΕΑ σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια – Γεωργίας Μπουλμέτη.

Όπως τονίζουν οι αιρετοί για την έναρξη ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων θα πρέπει  να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Eρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.

Στη συνέχεια με απόφαση της Υπουργού Παιδείας ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.

Κατανομή των 4.500 θέσεων

Ευελπιστούμε πως πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ.

Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Αιτήσεις θεραπείας

Ως προς τη διαδικασία των αιτήσεων θεραπείας και μετά από ερωτήματα υποψηφίων που έχουμε λάβει, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Αίτηση θεραπείας – Απευθύνεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη – Eχει ως αίτημα την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης.

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους  ότι η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ταχυδρομικά και μόνο στο Α.Σ.Ε.Π. και είναι σημαντικό να συνοδεύεται από πρόσθετα δικαιολογητικά που θα ενισχύουν την πιθανότητα κάθε συναδέρφου να δικαιωθεί.

Επιπλέον, δεν απαιτείται η πληρωμή παράβολου ούτε υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα αίτησης. Από την εμπειρία μας για την έκβαση αιτήσεων θεραπείας του ΑΣΕΠ σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από τριμελή επιτροπή του ΑΣΕΠ, η οποία μπορεί να αποφανθεί αρνητικά για την καταρχήν εξέταση της συγκεκριμένης αίτησης.

Συνιστούμε στους υποψηφίους να φροντίσουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ισχυροποίηση των επιχειρημάτων τους. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι πέρσι ελάχιστες αιτήσεις θεραπείας δικαιώθηκαν.

Τι είναι η Αίτηση Θεραπείας

Συγκεκριμένα, τα άρθρα 24 έως 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) προβλέπουν τη δυνατότητα ασκήσεως διοικητικών προσφυγών, δηλαδή προσφυγών που υποβάλλονται από τους διοικούμενους ενώπιον των διοικητικών οργάνων και όχι δικαστηρίων με αίτημα την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και τους αφορούν.

Σκοπός είναι να αποφευχθεί η προσφυγή στα δικαστήρια και να λυθεί η υπόθεση εντός της υπηρεσίας που εξέδωσε την επίμαχη διοικητική πράξη.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μορφή αυτοελέγχου της Διοίκησης με στόχο την διόρθωση των παρανομιών από την ίδια τη διοίκηση.

Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education