fbpx
 
 
 

 

8cee77ca2f15b118c20b2fbe7f082edb

Την εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» , αποφάσισε το ΔΣ του ΙΕΠ.

Ειδικότερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την με αρ. 964/12-02-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ465ΧΙ18-Λ64).

Σύμφωνα με την Υπ’ αρ.2406/18.3.2019 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ: 7ΧΡΞΟΞΛΔ-30Π), της ως άνω Πράξης και στο πλαίσιο Πακέτου ΠΕ1.3 προβλέπεται η δημιουργία μητρώου επιμορφωτών/τριών, από το οποίο θα προκύψουν οι επιμορφωτές/τριες των πολλαπλασιαστών/τριών, εκπαιδευτών/τριών των εκπ/κων σε θέματα σχετικά με την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία , στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)».

Τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη διαμόρφωση του μητρώου είναι:

α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι/ες είναι Έλληνες/ιδες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Το μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό καθ ́ όλη τη διάρκεια της πράξης, μέχρι την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων για υποβολή αιτήσεων.

γ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης φυσικών ή νομικών προσώπων του Ι.Ε.Π.

δ. Η κατανομή των επιμορφωτών/τριών θα γίνει με βάση τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των απαιτήσεων των μετακινήσεων.

Βάσει των ανωτέρω, αποφασίστηκε:

1. Η έγκριση εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π., προκειμένου να υποβάλλουν νέες αιτήσεις οι υποψήφιοι/ες που δεν εντάχθηκαν στο μητρώο επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους, καθώς επίσης και να υποβάλλουν αιτήσεις και νέοι υποψήφιοι/ες.

Ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού (on/off), βάσει των όρων της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι:

α) Ως προς τον Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό) η συνάφεια που πρέπει να τεκμηριωθεί δεν είναι συνάφεια ως προς τη διαφοροποιημένη διδασκα-λία, αλλά η συνάφεια του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος των εκπαι-δευτικών, η οποία αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ως προς το γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησής τους.

β) Ως προς την Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages) το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ, και ως εκ τούτου ο εν λόγω τίτλος απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση».

2. Τον καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων σε έως δεκαπέντε (15) ημέρες,. Η επιλογή επιμορφωτών/τριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΗΤΡΩΑ.

3. Την εκ νέου ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education