mathimatika 1

Τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού από την προηγούμενη σχολική χρονιά διαθέτουν ένα νέο σχολικό εγχειρίδιο. Σε αυτά παρατηρούμε ένα λάθος για το οποίο δεν έχουν έρθει ακόμη διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Ανατρέχοντας στο Κεφάλαιο 19 και στη σελίδα 52 του Τετραδίου Εργασιών του Α' τεύχους υπάρχει μεταξύ άλλων και το 1ο πρόβλημα.

Παρατηρώντας την εκφώνηση δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Πρόκειται για ένα κλασικό πρόβλημα σχολικού εγχειριδίου (μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, αλλά άλλης θεματικής) που αναφέρεται στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων.

Ανατρέχοντας, όμως στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού και στη αντίστοιχη σελίδα (σελ 70) που δίνονται οι οδηγίες και οι απαντήσεις- λύσεις, δίνεται λάθος λύση στο ερώτημα β, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους/στις εκπαιδευτικούς.

Ελπίζουμε η συγγραφική ομάδα και οι αρμόδιοι φορείς να προβούν άμεσα σε διορθώσεις.

Αλέξανδρος Βασιλ.

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

ASEP

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των Προκηρύξεων:

4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

 και 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ κλάδων ΔΕ01, ΔΕ02 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή,

για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 16 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη έως και την 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  πατώντας εδώ.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

8cee77ca2f15b118c20b2fbe7f082edb

Την εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» , αποφάσισε το ΔΣ του ΙΕΠ.

Ειδικότερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την με αρ. 964/12-02-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ465ΧΙ18-Λ64).

Σύμφωνα με την Υπ’ αρ.2406/18.3.2019 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ: 7ΧΡΞΟΞΛΔ-30Π), της ως άνω Πράξης και στο πλαίσιο Πακέτου ΠΕ1.3 προβλέπεται η δημιουργία μητρώου επιμορφωτών/τριών, από το οποίο θα προκύψουν οι επιμορφωτές/τριες των πολλαπλασιαστών/τριών, εκπαιδευτών/τριών των εκπ/κων σε θέματα σχετικά με την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία , στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)».

Τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη διαμόρφωση του μητρώου είναι:

α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι/ες είναι Έλληνες/ιδες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Το μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό καθ ́ όλη τη διάρκεια της πράξης, μέχρι την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων για υποβολή αιτήσεων.

γ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης φυσικών ή νομικών προσώπων του Ι.Ε.Π.

δ. Η κατανομή των επιμορφωτών/τριών θα γίνει με βάση τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των απαιτήσεων των μετακινήσεων.

Βάσει των ανωτέρω, αποφασίστηκε:

1. Η έγκριση εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π., προκειμένου να υποβάλλουν νέες αιτήσεις οι υποψήφιοι/ες που δεν εντάχθηκαν στο μητρώο επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους, καθώς επίσης και να υποβάλλουν αιτήσεις και νέοι υποψήφιοι/ες.

Ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού (on/off), βάσει των όρων της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι:

α) Ως προς τον Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό) η συνάφεια που πρέπει να τεκμηριωθεί δεν είναι συνάφεια ως προς τη διαφοροποιημένη διδασκα-λία, αλλά η συνάφεια του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος των εκπαι-δευτικών, η οποία αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ως προς το γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησής τους.

β) Ως προς την Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages) το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ, και ως εκ τούτου ο εν λόγω τίτλος απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση».

2. Τον καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων σε έως δεκαπέντε (15) ημέρες,. Η επιλογή επιμορφωτών/τριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΗΤΡΩΑ.

3. Την εκ νέου ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

treis ierarxes

Α. Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν εκκλησιασμός.

Β. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

 Τα παραπάνω προβλέπει η 2η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία, την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ 2η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Η 1η εγκύκλιος

Η 1η εγκύκλιος, προέβλεπε τα εξής:

Α. Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία μαθημάτων, αλλά θα
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής, δηλαδή την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα.

Β. Επιπλέον, τη συγκεκριμένη μέρα δύναται να πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ 1η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

YPOYRGEIO PAIDEIAS

Σειρά σημαντικών επαφών με την υφυπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Marie Royce, με στελέχη κορυφαίων Αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ουάσινγκτον, καθώς και με εκπροσώπους της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, συμμετέχοντας στην Ελληνική αντιπροσωπεία υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Η υπουργός, επισκεπτόμενη το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard και το Πανεπιστήμιο Georgetown, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για δραστηριότητες και καλές πρακτικές, να αναφερθεί διεξοδικά στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στον τομέα της Παιδείας, αλλά και να συζητήσει το πλέγμα πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της διευρυμένης συνάντησης των εθνικών αντιπροσωπειών Ελλάδας-ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, με συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ρ. Τραμπ, o Έλληνας Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, έκανε αναφορά σε έως τώρα ενέργειες της Κυβέρνησης για τη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των ΑΕΙ, ανάμεσα σε άλλα, μέσω της συνεργασίας με το Institute of International Education (IIE).

Μετά το πέρας των συναντήσεων με την Αμερικανική Κυβέρνηση, σε δηλώσεις της η Νίκη Κεραμέως τόνισε:

«Μετά και τις επαφές μας με την Αμερικανική κυβέρνηση, μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια νέα εποχή αναβάθμισης και εξωστρέφειας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών μας Ιδρυμάτων. Σταθερή μας στόχευση, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να καταστήσουμε την Ελλάδα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο θα προσελκύει φοιτητές από όλον τον κόσμο και θα αναβαθμιστεί συνολικά, προς όφελος ολόκληρης της Ελληνικής Ακαδημαϊκής κοινότητας».

Η Ελληνίδα υπουργός Παιδείας, στις παρεμβάσεις της, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει δρομολογηθεί, σε συνεργασία και με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, για την προώθηση διμερών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, η κ. υπουργός ανέδειξε το πρόγραμμα Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συνεργασίας με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΙΙΕ), που εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο 2019 και στοχεύει στη διευκόλυνση της προσέγγισης Αμερικανικών και Ελληνικών Πανεπιστημίων, ώστε να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμες συνέργειες, όπως η εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε ξενόγλωσσα και σε θερινά προγράμματα στη χώρα μας, η ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας και άλλες μορφές συνεργασίας που τα ίδια τα ιδρύματα θα αποφασίσουν.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που δρομολογεί το υπουργείο για το Πρόγραμμα FLEX (Future Leaders Exchange Program), το οποίο φέτος για πρώτη φορά δίνει την ευκαιρία σε μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου από την Ελλάδα να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α. και να φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία για έναν χρόνο.

Τέλος, η Νίκη Κεραμέως ενημέρωσε την Αμερικανική Κυβέρνηση ότι φέτος το yπουργείο αποφάσισε την αύξηση της επιχορήγησης του προγράμματος Fulbright, στο πλαίσιο της στήριξης, μεσω υποτροφιών, των δυνατοτήτων των νέων μας να σπουδάσουν σε αμερικανικά πανεπιστήμια, ορισμένα εκ των οποίων συγκαταλέγονται στα κορυφαία του κόσμου.

(ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education