YPOYRGEIO PAIDEIAS

Η είσοδος στον εκπαιδευτικό κλάδο, μετά και τη νέα διάταξη για τα πτυχία των “Κολλεγίων” που κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή , το υπουργείο Παιδείας με ανακοινωθέν,διευκρινίζει ότι θα προβλέπεται για:

1. Αποφοίτους ΑΕΙ της ημεδαπής

2. Αποφοίτους εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

 4. Κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Η χώρα μας , τονίζει το υπουργείο Παιδείας, οφείλει να σέβεται και σέβεται ως κράτος-μέλος της Ε.Ε. το Ενωσιακό Δίκαιο και την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή ορίζεται στην σχετική Οδηγία που διασφαλίζει για όλους ευκαιρίες για εργασία χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα το υπουργείο εξηγεί ότι:

Σεβασμό της χώρας μας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η νομοθετική ρύθμιση αποδεικνύει το σεβασμό της χώρας στο δίκαιο της Ε.Ε. ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Το υπουργείο υποβάλλει το σχέδιο νόμου για να αποτραπεί το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

 Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4589/2019 είχε προχωρήσει στην κατάργηση της δυνατότητας συμμετοχής υποψηφίων, κατόχων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών (Τροποποίηση ΠΔ), πλαισίου που ίσχυε έως και το 2019, για τον διορισμό ή πρόσληψη ως εκπαιδευτικών μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Τα ως άνω προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και επικαλείται τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ε.Ε. και είχαν ως αποτέλεσμα την διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης: Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού ανεξάρτητα από τον τόπο φοίτησης.

 Διάταξη: Δεκτά τα πτυχία Κολλεγίων για τον διορισμό εκπαιδευτικών στο δημόσιο (σ.σ. εκτός μελών ΔΕΠ)

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»:

Α. Τα πτυχία που χορηγούνται από ΑΕΙ της αλλοδαπής γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Βάσει του ΠΔ 38/2010 ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Β. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Η συζήτηση του Σχεδίου Νόμου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει την Τρίτη 14 Ιανουαρίου .

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

Ο νόμος που ισχύσει σήμερα προβλέπει τα εξής

5. Για τη διακρίβωση των υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και, προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.

γ) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, όπου αναφέρεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας, διατάξεις.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 proslipseisseiek

 

Σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε Δημόσια ΙΕΚ και σε Ινστιτούτα του Οργανισμού  Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών απαιτούν συγκεκριμένες ώρες επιμόρφωσης για συγκέντρωση της μέγιστης μοριοδότησης τόσο στο πεδίο επιμορφώσεων γενικής μοριοδότησης όσο και στο διδακτικό αντικείμενο προκηρυσσόμενων θέσεων.

Εν όψει των επικείμενων προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων που ανακοινώνονται ετησίως τον Αύγουστο 2020, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education διοργανώνει και υλοποιεί εξ αποστάσεως μιοριοδοτούμενα σεμινάρια τρίμηνης διάρκειας και συνολικής παρακολούθησης 400 ωρών.

Παρακολουθήστε  επιμορφώσεις που σας μοριοδοτούν σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και διεκδικήστε μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία μέσω του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εξασφαλίστε την τιμή προσφοράς (240 ευρώ) για ένταξη στα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2020. 

Έναρξη τμημάτων: 3/2/2020

Εγγραφές έως: 31/1/2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 240 ευρώ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/1/2020

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας λύσει κάθε απορία.   

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σεμιναρίων στο γνωστικό αντικείμενο, ο καθένας εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να συγκεντρώσει επίσης τα μέγιστα (2) μόρια. Στο κέντρο μας, θα βρείτε όλα τα βασικά σεμινάρια που μοριοδοτούν στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επιμορφώσεις ανά ειδικότητα.

Αναλυτικά οι τίτλοι που σας μοριοδοτούν με βάση την ειδικότητά σας:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

Ειδική Αγωγή

Διδακτική & Μεθοδολογία των Θετικών επιστημών

 Διδακτική & Μεθοδολογία της Αγγλικής γλώσσας

Ανάπτυξη προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Ειδική Αγωγή, διαφοροποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων

 Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Φύλαξη Μουσείων & αρχαιολογικών χώρων

Διδακτική & Μεθοδολογία Αισθητικής και Μακιγιάζ

Διδακτική & Μεθοδολογία Αισθητικού Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής 

Διδακτική & Μεθοδολογία Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων

Διδακτική & Μεθοδολογία Βοηθού Ιατρικών Εργαστηρίων - Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Βοηθού Οδοντικής Τεχνολογίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Βοηθού Φαρμακείου

Διδακτική και Μεθοδολογία Βοηθού Φυσικοθεραπείας - Εργοθεραπείας

Διδακτική & Μεθοδολογία Γεωπονίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Διατροφής και Διαιτολογίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Εκπαιδευτή Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκίνητων και Μοτοσικλετιστών

Διδακτική & Μεθοδολογία Επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης

Διδακτική & Μεθοδολογία Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Διδακτική & Μεθοδολογία Κομμωτικής Τέχνης

Διδακτική & Μεθοδολογία Μαγειρικής Τέχνης

Διδακτική & Μεθοδολογία Νοσηλευτικής

Διδακτική & Μεθοδολογία Ξεναγού σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς - Πολιτιστικούς Χώρους και για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής

Διδακτική & Μεθοδολογία Προπονητή Αθλημάτων

Διδακτική & Μεθοδολογία Στελέχους Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Διδακτική & Μεθοδολογία Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Ένδυσης και Υπόδησης

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Μηχανολογίας

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Πληροφορικής

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Χειρισμού Η/Υ και Τηλεφωνικών Κέντρων, Παροχής Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Χημικών Εφαρμογών

Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

Στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, κατοχυρωμένη μέγιστη  μοριοδότηση θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα συγκεντρώσουν αθροιστικά σε κάθε πεδίο του πίνακα των επιμορφώσεων από 400 ώρες. Για όσους δεν πληρούν αυτή τη βασική προϋπόθεση, προτείνεται να παρακολουθήσουν αναγνωρισμένα σεμινάρια που τους προσδίδουν σίγουρη μοριοδότηση:

H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ , ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

Δήλωση συμμετοχής στο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, εδώ.

Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και μέγιστη μοριοδότηση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δήλωση συμμετοχής στο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, εδώ.

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348 και τα τελευταία χρόνια, μέσω τη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει εξασφαλίσει σίγουρη αναγνώριση και μέγιστη μοριοδότηση σε χιλιάδες υποψήφιους.

 

 Με το πέρας του εκάστοτε σεμιναρίου χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με ασημοτυπία και τοποθέτηση κώδικα QRcode για διασφάλιση γνησιότητας.
 • Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.
 • Προαιρετικά, δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική βεβαίωση αριστείας σε κάθε εκπαιδευόμενο που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αριστείας προς επιπλέον διαφοροποίηση στην αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας ένα εξαιρετικό μαθησιακό αποτέλεσμα και βαρύνοντας το βιογραφικό του.
 • Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Έναρξη επόμενων τμημάτων:  3/2/2020

Κλείσε μία θέση άμεσα!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education: 23111 10186  (help desk 10:00 - 17:00).

  

 

aa2ab68e6a00deb4a46102f79972a6d2

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020.

Η υποβολή αιτήσεων αφορά όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και δημοσιεύονται:
α. οι Οδηγοί Σπουδών των ειδικοτήτων
(βλ. σχετικά: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-t... και

β. οι Κατάλογοι Ερωτήσεων των εξετάσεων για κάθε ειδικότητα
(βλ. σχετικά: https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Επίσης, μέσω του site του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα είναι διαθέσιμος για τους υποψήφιους αναλυτικός Οδηγός Υποβολής.

Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης υπολογίζεται να διενεργηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ

Ιωάννα Λυτρίβη

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

 dylan gillis 533818 unsplash

Σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε Δημόσια ΙΕΚ και σε Ινστιτούτα του Οργανισμού  Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών απαιτούν συγκεκριμένες ώρες επιμόρφωσης για συγκέντρωση της μέγιστης μοριοδότησης τόσο στο πεδίο επιμορφώσεων γενικής μοριοδότησης όσο και στο διδακτικό αντικείμενο προκηρυσσόμενων θέσεων.

Εν όψει των επικείμενων προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτών ενηλίκων που ανακοινώνονται ετησίως τον Αύγουστο 2020, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education διοργανώνει και υλοποιεί εξ αποστάσεως μιοριοδοτούμενα σεμινάρια τρίμηνης διάρκειας και συνολικής παρακολούθησης 400 ωρών.

Παρακολουθήστε  επιμορφώσεις που σας μοριοδοτούν σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και διεκδικήστε μία νέα ή και παράλληλη σταδιοδρομία μέσω του διαρκώς αναπτυσσόμενου πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εξασφαλίστε την τιμή προσφοράς (240 ευρώ) για ένταξη στα νέα τμήματα που θα ξεκινήσουν στις 3 Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2020. 

Έναρξη τμημάτων: 3/2/2020

Εγγραφές έως: 31/1/2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ 240 ευρώ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/1/2020

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας λύσει κάθε απορία.   

Στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, κατοχυρωμένη μέγιστη  μοριοδότηση θα έχουν οι εκπαιδευτικοί που θα συγκεντρώσουν αθροιστικά σε κάθε πεδίο του πίνακα των επιμορφώσεων από 400 ώρες. Για όσους δεν πληρούν αυτή τη βασική προϋπόθεση, προτείνεται να παρακολουθήσουν αναγνωρισμένα σεμινάρια που τους προσδίδουν σίγουρη μοριοδότηση:

H παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς δημοσίων ΙΕΚ , ΚΔΒΜ και e-ΚΔΒΜ.

Δήλωση συμμετοχής στο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, εδώ.

Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και μέγιστη μοριοδότηση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δήλωση συμμετοχής στο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο, εδώ.

 

Μοριοδότηση στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα πρέπει εκτός από τα μόρια που θα συγκεντρώσουν στον πίνακα γενικής μοριοδότησης, να συγκεντρώσουν μόρια και στον πίνακα μοριοδότησης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου.

Δείτε εδώ όλους τους θεματικούς τίτλους των σεμιναρίων που μοριοδοτούν τους υποψήφιους στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια γνωστικού αντικειμένου για ένταξη στα νέα τμήματα που ξεκινούν στις 3 Φεβρουαρίου, εδώ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 192044348 και τα τελευταία χρόνια, μέσω τη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχει εξασφαλίσει σίγουρη αναγνώριση και μέγιστη μοριοδότηση σε χιλιάδες υποψήφιους.

 

 Με το πέρας του εκάστοτε σεμιναρίου χορηγούνται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης σεμιναρίου με ασημοτυπία και τοποθέτηση κώδικα QRcode για διασφάλιση γνησιότητας.
 • Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.
 • Προαιρετικά, δύναται να εκδοθεί συμπληρωματική βεβαίωση αριστείας σε κάθε εκπαιδευόμενο που έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί αριστείας προς επιπλέον διαφοροποίηση στην αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας ένα εξαιρετικό μαθησιακό αποτέλεσμα και βαρύνοντας το βιογραφικό του.
 • Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝμοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Έναρξη επόμενων τμημάτων:  3/2/2020

Κλείσε μία θέση άμεσα!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education: 23111 10186  (help desk 10:00 - 17:00).

sde

09/12/2019 Έναρξη νέων τμημάτων εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων

Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολογίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για τη σχολική χρονιά 2017-2018, οι επιμορφώσεις στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα προσέδιδαν έως και 11 μόρια.

Τα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Easy Education, υλοποιούν επιμορφώσεις που προσμετρώνται σε προκηρύξεις θέσεων για προσλήψεις σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως είναι τα ΣΔΕ. Παρακολουθείστε επιμορφώσεις και αξιοποιείστε ευκαιρίες για επιπλέον μοριοδότηση με τους αντίστοιχους θεματικούς τίτλους:

 1. Εκπαιδευτές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Με βάση τον πρόσφατο πίνακα η εξής επιμόρφωση προσδίδει τα μέγιστα μόρια στον πίνακα των επιμορφώσεων.
 2. Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Η επιμόρφωση προσμετράται με τα μέγιστα μόρια στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στον πίνακα των επιμορφώσεων.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές καλούνται να παρακολουθήσουν παράλληλα με τις επιμορφώσεις γενικής μοριοδότησης, επιμορφώσεις στο αντίστοιχο γνωστικό τους αντικείμενο. Στην πρόκληση ωρομίσθιων σχολικών συμβούλων, στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, προσμετρώνται:

 1. Σχολική Ψυχολογία: Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 2. Συμβουλευτική, Επαγγελματικός προσανατολισμός και Mentoring: Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, επίσης.

Έναρξη νέων τμημάτων σε τιμή προσφοράς:   09 Δεκεμβρίου 2019

Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας κλικ εδώ.

Όλα τα παραπάνω εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Easy Education με Κωδ Αδείας από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 192044348.

Στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως και στις δομές Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα ανέλιξης της υπάρχουσας θέσης εργασίας σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διευθυντές και υποδιευθυντές καλούνται να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, σεμινάριο που τους δίνει τη δυνατότητα επιπλέον μοριοδότησης σε δομές ΔΙΕΚ και ΣΔΕ.

Δηλώστε συμμετοχή στα νέα τμήματα που ξεκινούν στις 9 Δεκεμβρίου και αξιοποιείστε ευκαιρίες εργασίας.

Μάθετε περισσότερα για επιπλέον μοριοδότηση σε ΙΕΚ και ΔΙΕΚ, εδώ.

 

Έναρξη επόμενων τμημάτων:   09 Δεκεμβρίου 2019

Κλείσε μία θέση άμεσα!

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της Easy Education: 23111 10186 (help desk 10:00 - 17:00).

 

E-mail: info@easy-education.gr 

web site: http://www.easy-education.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education