fbpx
 
 
 

ypoyrgeio paideias 7

 

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών για διορισμό στην Ειδική Αγωγή, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την καταχώριση των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ:

(i) Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ (24-5- 2019) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζεται η σχετική ιδιότητα στο ΟΠΣΥΔ.

( i i ) Καταχώριση στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μόνο για υποψηφίους των οποίων η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή προκύπτει από τα καταχωρισμένα πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου τους (ή/και από τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κατά την παρούσα διαδικασία).

(iii) Σύμφωνα με το ν.4589/2019 τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας (και αντιστοιχίας για τους βασικούς τίτλους σπουδών) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, διατάξεις). Ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. (με την παρούσα ή τις προϋφιστάμενες μορφές/ονομασίες του).

Σημείωση 1: Στην παρ. 4 της αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υ.α. (ΦΕΚ 972 Β ́) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» ορίζεται ότι: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα».

Στην ανωτέρω περίπτωση, στην οποία εμπίπτουν περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ενδεικτικά αναφέρεται το ΜΠΣ Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών / Τμήμα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Παιδαγωγικών Σπουδών / Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση) δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η σχετική καταχώριση του πτυχίου στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μέσω της επιλογής «Προέλευση Πτυχίου: Πτυχίου Εσωτερικού». Σε περίπτωση αμφιβολιών μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας.

Σημείωση 2: Ειδικά για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́), κατόπιν σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν απαιτείται να προβαίνετε σε περαιτέρω ενέργειες, ως προς την καταχώριση αυτών και ως μεταπτυχιακών τίτλων. Τυχόν επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι των υποψηφίων, κατόχων των ως άνω ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών, καταχωρίζονται κανονικά από τις Υπηρεσίες σας.

(iv) Στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι, επικαλούμενα στην Υποενότητα Ι της ειδικής έντυπης αίτησης στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού [για κατά περίπτωση απόδειξη (επιπρόσθετων) προσόντων/μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων], δεν είναι καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό φάκελό του στο ΟΠΣΥΔ, η Δ/νση δεν οφείλει να προβεί σε αναζήτηση σχετικών δικαιολογητικών ή/και να αξιολογήσει, περαιτέρω, το υπό κρίση αίτημα.

(v) Για περιπτώσεις τροποποίησης καταχωρισμένων στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (Υποενότητα III της ειδικής έντυπης αίτησης) – και εφόσον δεν καθίσταται εφικτή από πλευράς σας η απευθείας διενέργεια της αλλαγής – θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας προκειμένου να σας ενεργοποιούν τη σχετική δυνατότητα.
(vi) Η καταχώριση (νέων εγγραφών) προϋπηρεσιών (πλην αυτών σε κράτη μέλη της ΕΕ) διενεργείται στην καρτέλα «Πρόσληψη/Ανάληψη» και ειδικότερα στην υποενότητα «Ανάληψη εκτός Πρόσληψης» με την επιλογή του πεδίου «+Ανάληψη».

Κατόπιν ολοκλήρωσης καταχώρισης της προϋπηρεσίας, καθίσταται υποχρεωτική από πλευράς σας και η μεταφόρτωση των προσκομισθέντων σχετικών δικαιολογητικών, μέσω της επιλογής «Μεταβολές Στοιχείων» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία». Ειδικότερα, αρχικώς επιλέγετε το πεδίο «Αίτημα Μεταβολής», όπου και καταχωρίζονται τα γενικά στοιχεία της καταχωρισμένης εγγραφής και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «Ιστορικό/Κατάσταση Αιτημάτων» και - στην εικόνα που αναδύεται κατόπιν επιλογής του εικονιδίου «Προβολή» - μεταφορτώνετε τα σχετικά δικαιολογητικά επιλέγοντας το πεδίο «Μεταφόρτωση Πιστοποιητικού (*.pdf)».

Ειδικά, για τις προϋπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και για τις προϋπηρεσίες εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) δεν θα διενεργείται καταχώριση της προϋπηρεσίας από πλευράς σας, αλλά θα ακολουθούνται απλώς τα βήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω περί μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, προκειμένου η σχετική διαδικασία να αξιολογηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία ή/και από το ΑΣΕΠ σε μεταγενέστερο στάδιο. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση καταχώρισης «Αιτήματος Μεταβολής» στοιχείων προϋπηρεσίας εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) στο πεδίο «Περιγραφή» θα πρέπει να καταγράφεται, πλην ενδεχομένως άλλων στοιχείων, (και) το λεκτικό «Προϋπηρεσία εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ)», προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναζήτηση/εξαγωγή των συγκεκριμένων περιπτώσεων από το ΟΠΣΥΔ.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education