fbpx
 
 
 

eba0658c2cf082768afcb1abaf2c3398 XL
Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων και στην πλειονότητα τους λειτουργούν σε ιδιωτικό επίπεδο. Η Δια Βίου Μάθηση επενδύει στον άνθρωπο και στη γνώση, προάγει την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, περιλαμβανομένου του ψηφιακού γραμματισμού, και διευρύνει τις ευκαιρίες για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Στόχος είναι η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.

Η δομή στην οποία θα εμπιστευτείτε την επιμόρφωση σας (τις ελπίδες σας, τον χρόνο και τα χρήματα σας) πρέπει να πληροί δυο προϋποθέσεις:

1. Να φέρει αριθμό πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και

2. Να έχει υιοθετήσει το Εθνικό Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση.

Επομένως, αναζητώντας στο διαδύκτιο προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφώτικά σεμινάρια πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί εάν η δομή που τα περέχει φέρει τις δύο αυτές ιδιότητες, για την εξασφάλιση σίγουρης αναγνώρισης και μοριοδότησης. Εν συνεχεία, εξετάζεται και η τιμολογιακή πολιτική κάθε δομής και τα προνόμια που προσφέρει.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να αναζητήσετε τις πιστοποιημένες δομές που θα σας προσφέρουν μια θέση στην αγορά εργασίας.

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης από το 2010 ξεκίνησαν να λειτουργούν και σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4, ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Στα ΚΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών.

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

• Οικονομία – Επιχειρηματικότητα,
• Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον,
• Νέες Τεχνολογίες,
• Γλώσσα και Επικοινωνία,
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,
• Πολιτισμός και Τέχνη,
• Συμβουλευτική Γονέων,
• Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων,
• Ελληνομάθεια για Μετανάστες

Άλλα αντικείμενα που θα προκύψουν από την διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, θα υποδειχθούν από τους εκπαιδευόμενους ή θα προταθούν από τους Δήμους και τους επωφελούμενους σε συνέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με φορείς του ΥΠΠΕΘ ή άλλους.

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης στα ΚΔΒΜ των ΟΤΑ α' βαθμού που θα ενταχθούν στο έργο.

--> ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΚΔΒΜ
--> ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
--> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
--> ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΔΒΜ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Τηλ. Επικοινωνίας Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 2131314632, 2131314630,2131314635,2131314637.
Ώρες τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 08.00-16.30
Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 2131314603
Ιστοχώρος- Website: www.kdvm.gr

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education