fbpx
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ στο πλαίσιο της Πράξης ΣΔΕ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με Κωδ. ΟΠΣ 5002546 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.17569/13-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχοντας υποψη την υπ΄αριθμ. 4595/252/14.02.2017 Απόφαση Δ.Σ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (στην ηλ. δ/νση https://mis.inedivim.gr): από 14/02/2017 έως και 01/03/2017 (ώρα 17:00)


Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας.


Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:
• Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.
• Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, συλλογή, οργάνωση, και παροχή πληροφοριακού υλικού ικανού να καλύψει τις ανάγκες - αιτήματα των εκπαιδευομένων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
• Επικοινωνία με άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
• Πραγματοποίηση επαφών με επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων (π.χ. σωματεία) με στόχο τη διαμεσολάβηση - διευκόλυνση της τοποθέτησης εκπαιδευομένων σε θέσεις εργασίας (σε περίπτωση που είναι εφικτό και κατά την κρίση του Συμβούλου).
• Συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και με θέματα που αφορούν γενικότερα στη διευκόλυνση εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας όπως πρόσκληση επαγγελματιών, ημέρες καριέρας κ.λ.π.
• Τήρηση βιβλίου δραστηριοτήτων για την ημερήσια και ωριαία καταγραφή ανά ημέρα και ώρα οι δραστηριότητες (ατομικά ραντεβού κ.λ.π.) καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης.
• Δημιουργία αρχείου εκπαιδευομένων και οργάνωση συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης τους.
• Συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
• Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου).
• Υποβολή συνολικού απολογισμού - αποτίμησης του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου που συνοδεύεται από δείγμα πρωτότυπου υλικού σχετικού με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας (ασκήσεις, ερωτηματολόγια κ.λ.π.).


Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων: Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου).


Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
 

Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:
• Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη. Η στήριξη θα βασίζεται σε κανόνες δεοντολογίας της Συμβουλευτικής και θα απέχει από Ψυχοθεραπευτικές μεθόδους.
• Συνεργασία, ενημέρωση και στήριξη των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
• Υποστηρικτική παρέμβαση σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
• Αναζήτηση, συλλογή, οργάνωση και παροχή πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού ικανού να καλύψει ανάγκες -αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
• Επικοινωνία με άλλους φορείς - υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και παραπομπή εκπαιδευομένων στις κατάλληλες υπηρεσίες.
• Τήρηση «ημερολογίου» όπου θα καταγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες των ψυχολόγων στο σχολικό περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες του απορρήτου.
• Υποβολή αναλυτικής τριμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου) χωριστά για την έδρα και το τμήμα εκτός έδρας.
• Υποβολή συνολικού απολογισμού - αποτίμησης του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου, χωριστά για την έδρα και το τμήμα εκτός έδρας.
• Συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
• Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των ΣΔΕ και αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συμπλήρωσης των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα εντύπων και προσοχής των χώρων διδασκαλίας και τα εποπτικών μέσων.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:
α) Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και Β) Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογία.
Σημειώνεται ότι οι Σύμβουλοι Ψυχολόγοι και οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας που θα απασχοληθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της παρούσας Προκήρυξης δεν αποτελούν μέλη ομάδας έργου ή/και περιφερειακά στελέχη του έργου.

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

2017 02 14 sde prosklisi symvoulon 0 Page 07

Για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ.

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education