inedibim newx400

Οριστικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριφθέντων Υποψηφίων Εκπαιδευτών στις Ειδικότητες Πληροφορική, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Εργασία, Ιατρική, Νοσηλευτική, Αγγλική Γλώσσα της με Α.Π.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου θέσεων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ.–Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 6543/402/11.11.2019 ΔΣ / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του κατασταλτικού έλέγχου των στοιχείων των φακέλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ’ αριθμ.  660/7/34350/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ) Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Βάσει της υπ. αριθμ.  660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ.25)  ορίζεται ότι «Στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή  του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχόντων».

Οι Εκπαιδευτές των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται και εξαιρούνται από τους Οριστικούς Πίνακες Επιτυχόντων, λαμβάνουν σχετικό ενημερωτικό email.

Aναφορικά με τους Επιτυχόντες Εκπαιδευτές, βάσει της ανωτέρω Πρόσκλησης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΜΑΤΩΝ, σελ.26)  ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτές καλούνται να αποδεχτούν ή όχι τη θέση, συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου  με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τμήμα τοποθετούνται στο τέλος του δυναμικού πίνακα επιτυχόντων και τους ανατίθεται εκ νέου μόνο αφού εξαντληθεί ο πίνακας. Εκπαιδευτές, που αρνούνται να αναλάβουν τμήμα μάθησης, αντικαθίστανται από τον επόμενο στη σειρά της λίστας κατάταξης και μετακινούνται αυτόματα στο τέλος του δυναμικού πίνακα επιτυχόντων».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης Αίτησης Θεραπείας εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης  των Οριστικών Πινάκων έως και την Πέμπτη 21/11/2019, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 30,00€ (τριάντα ευρώ).

Η Αίτηση Θεραπείας θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές  εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Οι Αιτήσεις Θεραπείας που υποβάλλονται  με e-mail , fax ή ιδιοχείρως δεν  γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΓΧΟΝΤΩΝ

 

(ΠΗΓΗ:www.inedivim.gr)

zaxaraki 1

Έως το τέλος του 2019 θα ανακοινωθεί η προκήρυξη (Ε3) ανακοίνωσε από το Ηράκλειο η Σοφία Ζαχαράκη. Σε εύλογο διάστημα οι διορισμοί στη γενική

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε συγκεκριμένα: «Τεσσερισήμισι χιλιάδες εκπαιδευτικοί Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού αναμένουν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση που έχουμε, από τον ΑΣΕΠ μας λένε ότι θα είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή θα μπορέσουμε μέχρι τέλος της χρονιάς να ανακοινωθεί και η μεγάλη προκήρυξη για το μεγάλο αριθμό των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής».

Επιπλέον η υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση, λέγοντας ότι αυτοί θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά και την έρευνα σε όλη την Ελλάδα, που θα δείξει ποιες είναι οι ανάγκες.

«Το έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η υπουργός Παιδείας αλλά και εγώ, ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες. Διορισμοί στη γενική εκπαίδευση θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι έχουν να γίνουν πολλά χρόνια, αλλά θα πρέπει ως υπεύθυνη πολιτεία να έχουμε κάνει όλη την κατάλληλη προεργασία, έτσι ώστε να μη λέμε όπως έλεγαν άλλοι, ότι το 2015 θα έκαναν 25.000 διορισμούς που δεν έγιναν ποτέ, ή, το 2016, 20.000 διορισμούς και πέρυσι 10.500, χωρίς να έχει προϋπολογιστεί ούτε ένα ευρώ».

Η υφυπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι φέτος παρατηρήθηκαν πολύ περισσότερα κενά στα σχολεία, λόγω των αλλαγών που προωθήθηκαν από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, ενώ συμπλήρωσε ότι θα προχωρήσει σε νέες τοποθετήσεις.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

kep2 0

Σε... γεφύρι της Άρτας εξελίσσεται η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη (152 ή 155) μονίμων υπαλλήλων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το κατά τα άλλα... περιλάλητο για τις ταχύτητες που προσδοκά να εφαρμόσει στο Δημόσιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κινείται μάλλον με ρυθμούς χελώνας στην έκδοση του διαγωνισμού.

Ακολουθώντας πιστά τις παρελκυστικές τακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Πηγές του υπουργείου , τοποθετούσαν στο μήνα Δεκέμβριο την (νέα) επεξεργασία της προκήρυξης.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός "πάει και έρχεται από γραφείο σε γραφείο" εδώ και περίπου 6 μήνες. Αλλαγές στο τελικό αριθμό των θέσεων, αλλαγές στην κατανομή, διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων για την εμπειρία.

Και όλα αυτά, ενώ ο αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, δήλωνε -την 1η Αυγούστου 2019- ότι "οι ανάγκες υπάρχουν και είναι πολύ μεγάλες" στα ΚΕΠ, προσδίδοντας σαφέστατα χαρακτήρα... επείγοντος στην έκδοση της προκήρυξης.

Υπό αυτές τις συνθήκες -και εφόσον διατηρηθούν οι ράθυμοι και αδιάφοροι ρυθμοί... Δημοσίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η έκδοση του νέου διαγωνισμού να μετατεθεί για τις αρχές του ΄20.

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

Easy Education

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος πρόεδρος επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από...

  Στις παρεμβάσεις των αρχηγών των κομμάτων, και ιδιαιτέρως του πρωθυπουργού...

  Με το σύστημα που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση θα...

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...