ypes 1

Ολοκληρώνεται η διαδικασία της (αναθεωρημένης) καταγραφής των αναγκών των δήμων, σε προσωπικό, ενόψει της επικείμενης έκδοσης της προκήρυξης για τις μόνιμες προσλήψεις με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".

Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΟΤΑ έχει, ήδη, προβεί στις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες, (σύσταση θέσεων, δημοσίευση αποφάσεων), προκειμένου να υποδεχθεί το νέο προσωπικό.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών εξασφάλισε τους πόρους, (62,5 εκατ. ευρώ), για τη συνέχιση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και την έκδοση της προκήρυξης.

Ο ίδιος ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει (σε συνέντευξή του στον Ant1) ότι:

    Το πρόγραμμα θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό (ΑΣΕΠ)
    Μέχρι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού οι σημερινοί εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους
    Το πρόγραμμα θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί
    Υπάρχει συνεργασία με τους 270 δήμους που μετέχουν σε αυτό

Πότε η έκδοση της προκήρυξης

Αν και -αυτή τη στιγμή- δεν μπορεί να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια ο χρόνος έκδοσης της προκήρυξης, όλα δείχνουν ότι θα προλάβει το... φως του τρέχοντος έτους (2019).

Αιτία καθυστερήσεων είναι οι αλλαγές στη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας.

Πλήθος ειδικοτήτων

Με το νέο διαγωνισμό θα προσληφθούν 3.250 μόνιμοι υπάλληλοι στους δήμους όλης της χώρας. Ο αριθμός αυτός δεν έχει "κλειδώσει".

Θα επιλεγεί προσωπικό των ειδικοτήτων που εφάπτονται πάνω στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" και συνδέονται με την τρίτη ηλικία, τους ΑμεΑ και άλλες ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
Τέτοιες ειδικότητες είναι (ενδεικτικά, θα περιλαμβάνονται περισσότερες):

    Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ,ΤΕ)
    Ψυχολόγοι (ΠΕ)
    Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
    Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
    Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
    Πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
    Πτυχιούχοι Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
    Οδηγοί (ΔΕ)

Σημειώστε ότι τα δεδομένα του διαγωνισμού είναι ενδεχόμενο να μεταβληθούν ως προς την ειδική εμπειρία. Αυτό σημαίνει:

    Η ειδική εμπειρία, αναμένεται να αποδώσει μικρότερο αριθμό μορίων, στο πλαίσιο μιας προκήρυξης περισσότερο ανοικτής για νέους υποψηφίους
    Η προκήρυξη θα περιέχει απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, η έλλειψη των οποίων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

sintaxeis

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Δευτέρα (16/9) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του εποχικού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα αρχίσει να πραγματοποιείται από σήμερα, Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου.

Πώς η καταβολή

Οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους είτε μέσω της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους, είτε από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω ΚΕΠ.

Ειδικότερα:

    Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας, ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του επιδεικνύει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης .Σημειώνουμε ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι 2 δικαιούχους, με την επίδειξη της σχετικής εξουσιοδότησης. ΟΙ νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι συναλλάσσονται για πρώτη φορά με τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά σε ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας

Για την υποβολή της αίτησης από άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης: 1) Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες (στους οποίους έχει χορηγηθεί κλειδάριθμος), θα εισέρχονται στο σύστημα με τη χρήση των κωδικών τους (Είσοδος χρήστη). 2) Όσοι δεν έχουν τον σχετικό κλειδάριθμο, αλλά είναι ήδη συναλλασσόμενοι με τον Οργανισμό, θα πρέπει να εισέρχονται στο Portal του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ώστε να υποβάλλουν την σχετική αίτηση του εποχιακού βοηθήματος έτους 2019.

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

c64c7a50ae3b4da130eb6d7b54584656 XL

Τρέχουν οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για 200 προσλήψεις στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Δείτε τις ημερομηνίες, τα δικαιολογητικά και τις θέσεις αναλυτικά.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση γιαα την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων (200) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Νίκαιας και του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Εθνικούς Πόρους)» και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Οι θέσεις αναλυτικα:
3 ΠΕ Πληροφορικής
20 TΕ Λογιστικής
110 ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
20 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Διοικητικού)
3 ΠΕ Πληροφορικής
1 TΕ Νοσηλευτών
4 ΠΕ Στατιστικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 16/09/2019 ημέρα  Δευτέρα και λήγει στις 25/09/2019 ημέρα Τετάρτη (10 ημερολογιακές ημέρες).

(ΠΗΓΗ:www.dikaiologitika.gr)

asep 13

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ).

Αυτά είναι:

 

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός απολυτηρίου Βαθμός Χ 20
Γνώση ξένων γλωσσών από 30 έως 70
Χρόνος ανεργίας έως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω) 50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι 40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες 50 ανά τέκνο
Εμπειρία 420(*
Αναπηρία (έως 50%) 150
Αναπηρία (60% και πάνω) 180

 

(*Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

ypes 2

Αίτημα για "πακέτο" νέων προσλήψεων σοτυς δήμους όλης της χώρας θα καταθέσει το υπ. Εσωτερικών προς το ΑΣΕΠ.

Το αίτημα περιλαμβάνει δύο διαγωνισμούς, ο ένας εκ των οποίων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή.

Και για τις δύο προκηρύξεις οι δήμοι έχουν προετοιμάσει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τις αναγκαίες οργανικές θέσεις προκειμένου να υποδεχθούν το νέο προσωπικό.

Οι 4.008 μόνιμες θέσεις κατανέμονται σε δύο προκηρύξεις.

  • 758 σε δήμους και ΔΕΥΑ
  • 3.250 σε δήμους με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"

Πηγές αναφέρουν ότι στο πλαίσιο του γενικού προγραμματισμού των προσλήψεων το αρμόδιο έχει συμπεριλάβει τις δύο προκηρύξεις, επιθυμώντας να δώσει συνολική λύση.

Η διαδικασία διευκολύνεται σημαντικά από το γεγονός ότι η προκήρυξη των 758 "πατά" πάνω στην 3Κ/2018.

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

Easy Education

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Στις παρεμβάσεις των αρχηγών των κομμάτων, και ιδιαιτέρως του πρωθυπουργού...

  Με το σύστημα που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση θα...

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...