uihwu

 

Αλλαγές στις αποζημιώσεις μαθητείας σε ΙΕΚ και ΣΕΚ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εγκύκλιο που αφορά την ημερήσια αποζημίωση των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής: «Α. Με την υπ’ αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 (ΦΕΚ2440/τ.Β’/18-7-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίστηκαν τα θέματα επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο ανωτέρω πρόγραμμα είχε οριστεί ημερησίως στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Επιπλέον, μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό είχε οριστεί ημερησίως σε 11,00 ευρώ για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14,00 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιούνται τα προγράμματα μαθητείας. Β. Με την υπ’ αριθμ. Κ1/85151/29-5-2019 Κ.Υ.Α. και σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. οικ.4241/127/30-1-2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», τροποποιήθηκε η υπ’αριθμ. Κ1/118932/13-7-2017 Κ.Υ.Α. και πλέον το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο και χωρίς ηλικιακή διάκριση. Το ποσό της επιδότησης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται στα 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Γ. Επιπλέον, οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδογών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το ποσό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε 10,89 ευρώ ημερησίως. Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνίας ισχύος της υπ’αριθμ. οικ.4241/127/30-1-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι από 1/2/2019. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ’ αριθμ. 19/2018 εγκύκλιο ΕΦΚΑ.»

 

( ΠΗΓΗ: www.foititikanea.gr )

videoblocks close up of the colourful pencils lying on the wooden desk macro bfecn7 u z thumbnail full01

 

Υπηρετούμε στο ΣΔΕ Λαμίας, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες που έχασαν την ευκαιρία να σπουδάσουν στην «ώρα» τους και τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία αυτοβελτίωσης σε προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο.

ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ

Το σχολείο μας βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και αυξημένης προσέλευσης εγγραφών (οι οποίες είναι εθελοντικές σε αντίθεση με την υποχρεωτική τυπική εκπαίδευση) μετά από χρόνια ταλαιπωρία όσον αφορά τη λειτουργία του (αναστολή λειτουργίας, παύση του διευθυντή του, μεταστέγαση) .

Το σταθερό περιβάλλον εγκατάστασης είναι σημαντικό για την περαιτέρω λειτουργία του (σύμφωνα με πρόσφατο νόμο θα λειτουργήσουμε μελλοντικά και τμήμα Δημοτικού για ενήλικους συμπολίτες μας που στερούνται του σχετικού απολυτηρίου).

Μετεγκαταστάθηκε από την περιοχή των Καλυβίων το Φθινόπωρο του 2017 και μέχρι σήμερα συστεγάζεται με το 9ο Γυμνάσιο στην Άμπλιανη.

Λειτουργεί τις απογευματινές ώρες και αρχικά του παραχωρήθηκαν για αποκλειστική χρήση 2 αίθουσες διδασκαλίας και 1 εργαστήριο πληροφορικής.

Αναγκαζόμαστε όμως σήμερα να λειτουργούμε στα 2 από τα 4 τμήματά του σε κοινές αίθουσες με το πρωινό σχολείο, σε αντίθεση με τις οδηγίες και τον κανονισμό του ΥΠΠΕΘ για την «Εκπαίδευση Ενηλίκων», καθώς η διαμόρφωση των αιθουσών πρέπει να είναι διαφορετική λόγω της διαφοροποίησης στη διδασκαλία των μαθημάτων.

Επίσης για βασικές λειτουργίες του σχολείου έπρεπε να ειδοποιούμε τον Δ/ντη του 9ου Γυμνασίου, αντιμετωπιζόμενοι ως σχολείο «παρίας» Β’ κατηγορίας (δεν μας παραχωρήθηκαν κλειδιά για τη χρήση του αμφιθεάτρου, για τη ρύθμιση της θέρμανσης και πρόσβαση στο ρούτερ παροχής ίντερνετ).

Παρά τις επαναλαμβανόμενες «οχλήσεις» μας, ο Δήμος Λαμιέων δεν ανταποκριθήκατε ποτέ να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων μας και την ομαλή μας λειτουργία.

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε προφορικά και αναρμοδίως, συγκεκριμένα από τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λαμίας και τον ανάδοχο εργολάβο κατασκευαστή που επισκέφθηκε το σχολείο, ότι πρέπει να παραχωρήσουμε τις αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε σε αποκλειστική χρήση, για διαμόρφωση ώστε να παραδοθούν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ/α Αργύρη, ενημερωθήκαμε ότι προσπαθεί να βρει λύση στο θέμα αυτό και αναμένουμε τις οδηγίες της για πιθανή μετεγκατάσταση σε άλλο κτιριακό συγκρότημα.

Για όλους αυτούς τους λόγους,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για την απαράδεκτη κατάσταση λειτουργίας μας κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Για την προχειρότητα των αποφάσεων του Δήμου Λαμιέων να μας εγκαταστήσει το 2017 σε αίθουσες, που αρκετούς μήνες πριν, είχε αποφασίσει να τις διαθέσει στο Ειδικό Σχολείο (ΕΕΕΕΚ).
Για την άτυπη ενημέρωση μετεγκατάστασης των αιθουσών μας και πιθανής μετεγκατάστασης του ΣΔΕ Λαμίας σε άλλο κτιριακό συγκρότημα, για 2η φορά μέσα σε δύο έτη.
Για την έλλειψη ενημέρωσης και συνεννόησης από τη πλευρά του Δήμου Λαμιέων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Την αξιοπρεπή αντιμετώπιση του ΣΔΕ Λαμίας ως ισότιμου Δημόσιου Σχολείου.
Την παραχώρηση των αναγκαίων αιθουσών για την εύρυθμη λειτουργία μας (αίθουσα συμβουλευτικής για τον Ψυχολόγο και Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, αίθουσα Εργαστηρίου-Βιβλιοθήκη, αποκλειστικές αίθουσες διαμορφωμένες συμβατά με τον Κανονισμό της ΓΓΔΒΜ του ΥΠΠΕΘ)

Την άμεση συνεδρίαση του αρμόδιου προσωπικού Παιδείας του Δήμου Λαμιέων, με τους διευθυντές των τριών σχολείων που εμπλέκονται, ώστε να υπάρξει συναινετική λύση με ενσυναίσθηση και ευαισθησία, ώστε να λειτουργήσουν και τα τρία σχολεία ομαλά, για το καλό των συμπολιτών μας και των μαθητών.

 

( ΠΗΓΗ: www.ipaidia.gr )

sde kranidiou 7

 

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου, στη φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Κρανιδίου πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης των μαθημάτων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας – Παράρτημα Κρανιδίου, για την σχολική χρονιά 2018-2019. Μία γιορτή ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τη λειτουργία του ΣΔΕ Ερμιονίδας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδας κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος συνοδευόταν από τον συνεργάτη του κ. Γιώργο Πιτσά, η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρανιδίου κ. Ελένη Στογιάννου και οι καθηγητές μας – στελέχη της εκπαίδευσης κ. Γιάννης Δημαράκης και κ. Μιχάλης Ζώσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Κρανιδίου, συνάδερφοι καθηγητές, οι οικογένειες και οι φίλοι των εκπαιδευτικών μας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Διευθυντή του ΣΔΕ Ναυπλίου – Παράρτημα Κρανιδίου κ. Χρήστου Πολυχρονόπουλου που τόνισε την σημασία του ΣΔΕ στην τοπική κοινωνία τόσο της Αργολίδας όσο και της Ερμιονίδας. Επίσης έκανε αναφορά στην αξία της δια βίου μάθησης στη ζωή των ανθρώπων και παρουσίασε τους στόχους του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που εποπτεύει τις δομές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη την Ελλάδα. Στην συνέχεια ο καθηγητής – εκπαιδευτής και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας κ. Τάσος Λάμπρου παρουσίασε συνοπτικά τα οφέλη της ένταξης των ενήλικων μαθητών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, έκανε αναφορά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαραίτητος τίτλος για την ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας, για την συνέχιση των σπουδών τους σε Λύκιεα, ΕΠΑΛ, Σχολείας Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στη δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης.

Τελετή λήξης μαθημάτων στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Τελετή λήξης μαθημάτων στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Τόνισε ότι το ΣΔΕ Ναυπλίου – Παράρτημα Κρανιδίου τα τελευταία 12 χρόνια και πάντα είχε την στήριξη τόσο του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας του Γυμνασίου Κρανιδίου όσο και του Δήμου Κρανιδίου και στην συνέχεια Δήμου Ερμιονίδας που με συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κρανίδι συνεχίζει τη λειτουργία του.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν δύο σημαντικές εργασίες που είχαν εκπονηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα του ΣΔΕ Κρανιδίου κατά την σχολική χρονιά 2018-2019. Η πρώτη εργασία, στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι είχε θέμα την ιστορία των σημαντικών Μονών και των Μονστηριών της Ερμιονίδας και των Σπετσών. Μία σημαντική εργασία ιστορικής μνήμης, θρησκευτικής πίστης αλλά και συνέχειας για να ενημερωθούμε όλοι για την αξία των θρησκευτικών παραδόσεων του τόπου μας. Η δεύτερη εργασία στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι και πολίτες είχε τίτλο «Μία σύγχρονη κοινωνική έρευνα». Ήταν μία ενδεικτική προσέγγιση κοινωνικής έρευνας και μεθοδολογίας για τα σύγχρονα κοινωνικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες και πώς αυτή έχει τη δυνατότητα παρουσίασης με τη βοήθεια της στατιστικής επιστήμης και της χρήσης Η/Υ.

Τελετή λήξης μαθημάτων στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Τελετή λήξης μαθημάτων στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των απολυτηρίων των απόφοιτων του Σχολέιου Δεύτερης Ευκαιρίας Κρανιδίου που ολοκλήρωσαν το δεύτερο κύκλο μάθησης κατά την σχολική χρονιά 2018-2019.

Τις απονομές πραγματοποίησε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρανιδίου κ. Ελένη Στογιάννου και η Υποδιευθύντρια του ΣΔΕ Ναυπλίου κ. Έφη Ντασκαγιάννη. Σημαντικός ο χαιρετισμός του κ. Ιωάννη Γεωργόπουλου που τόνισε με σημασία ότι «το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δεν είναι μόνο δεύτερης ευκαιρίας, είναι μεγάλης ευκαιρίας για όσους ενήλικους δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και ότι ο Δήμος Ερμιονίδας θα συνεργαστεί με την εκπαιδευτική κοινότητα του ΣΔΕ Κρανιδίου για να στηρίξουμε όλοι μαζί με κάθε τρόπο τη λειτουργία του, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Τελετή λήξης μαθημάτων στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Τελετή λήξης μαθημάτων στο ΣΔΕ Κρανιδίου

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ναυπλίου – Παράρτημα Κρανιδίου που λειτουργεί στο Γυμνάσιο Κρανιδίου συνεχίζει τη λειτουργία του. Για ενημέρωση, πληροφορίες και εγγραφές στα τηλέφωνα 2754021479 και 6971566617 (κ. Τάσος Λάμπρου).

Αξίζει να επενδύσουμε στη δια βίου μάθηση, στη μεγάλη δεύτερη ευκαιρία για να αποκτήσουμε τον τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ένα αναγκαίο διαβατήριο στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Το ταξίδι της γνώσης συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή.

 

( ΠΗΓΗ: https://anagnostis.org )

zerbas 8

 

Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε μια ανυπόγραφη απάντηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών ΔΙΕΚ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Φυσικά η ευθύνη για τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανήκει, όπως πάντα, αποκλειστικά στον κατά νόμο υπεύθυνο Πρόεδρο του, κύριο Ζέρβα. Οφείλουμε λοιπόν μια εμπεριστατωμένη και με αποδείξεις απάντηση στον κύριο Πρόεδρο και τους κυρίους του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Απάντηση στο 1ο σημείο: Επειδή «λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή μέριμνα (!!!) ώστε να ικανοποιούνται τα αιτήματα των Διευθυντών των ΔΙΕΚ που αφορούν σε προμήθειες (πχ. υλικά εκπαίδευσης, γραφικής ύλης, ανταλλακτικών, επισκευών εξοπλισμού κλπ.), αρκεί να αφορούν σε δικαιολογημένες και επιλέξιμες δαπάνες λειτουργίας και να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο». Πείτε μας για τα παρακάτω συγκεκριμένα αιτήματα (τα αναφέρουμε ενδεικτικά από τα εκατοντάδες που διαθέτουμε), τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα - πληροφοριακό σύστημα που μας υπέδειξε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Μπορείτε απλά κύριε πρόεδρε να τα επιβεβαιώσετε. Επιλέχτηκαν τα ΔΙΕΚ Πειραιά, Λήμνου, Περιστερίου και Αργυρούπολης-Ελληνικού, δηλαδή ένα από τα μεγαλύτερα ΔΙΕΚ, ένα από τα μικρά της Περιφέρειας και δυο του μέσου όρου.

• Αίτημα και αποστολή προσφορών για συντήρηση φωτοτυπικού sharp mx-450u ΔΙΕΚ Πειραιά (Υποβλήθηκε 31/07/2018)!!!

• Αίτημα και αποστολή προσφορών για κατεπείγουσα επισκευή φωτοτυπικού canon ir3025n ΔΙΕΚ Πειραιά (Υποβλήθηκε 23/05/2019)! Την ημερομηνία αυτή τελείωσαν (!) τα φωτοτυπικά για το ΔΙΕΚ Πειραιά και πλέον από τέλος Μαΐου ο κάθε εκπαιδευτής βγάζει μόνος του σημειώσεις ενώ και τα θέματα εξετάσεων του ΔΙΕΚ Πειραιά εκφωνήθηκαν (μέθοδος που χρησιμοποιούσαν τα σχολεία μας πριν 50 χρόνια…

• Αίτημα και αποστολή προσφορών για προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος γραμματείας (πάγιου εξοπλισμού) ΔΙΕΚ Πειραιά 01/10/2018)!!!

• Αίτημα και αποστολή προσφορών για συντήρηση - επισκευή συστήματος ασφαλείας ΔΙΕΚ Πειραιά γραφείων & εργαστήριων ΔΙΕΚ Πειραιά (Υποβλήθηκε 25/01/2019)

• Αίτημα και αποστολή προσφορών για συντήρηση καυστήρων ΔΙΕΚ Πειραιά (Υποβλήθηκε 16/01/2019)

• Αίτημα και αποστολή προσφορών υλικών εκπαίδευσης εργαστηρίων μαγειρικής ειδικότητας τεχνικού μαγειρικής τέχνης, ΔΙΕΚ Πειραιά (Υποβλήθηκε 16/01/2019)

• Αίτημα και αποστολή προσφορών υλικών εκπαίδευσης εργαστηρίων ειδικότητας τεχνικού αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικές ΔΙΕΚ Πειραιά (Υποβλήθηκε 16/01/2019)

• Αίτημα και αποστολή προσφορών προμήθειας toner ΔΙΕΚ Λήμνου Υποβλήθηκε 11-11-2018.

• Αίτημα και αποστολή προσφορών υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (CHEF) ΔΙΕΚ Περιστερίου - Υποβλήθηκε 26-11-2018 .

• Αίτημα και αποστολή προσφορών υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα Τεχνικός μαγειρικής τέχνης - αρχιμάγειρας (CHEF). ΔΙΕΚ Περιστερίου - Υποβλήθηκε 26-11-2018.

• Αίτημα και αποστολή προσφορών προμήθειας υλικών εκπαίδευσης για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων. ΔΙΕΚ Περιστερίου -Υποβλήθηκε 26-11-2018

• Αίτημα προμήθειας πάγιου εξοπλισμού αποτελούμενο από 2 φορητούς υπολογιστές, 2 προβολείς-projectors και 1 εκτυπωτή A3 ποσού ΔΙΕΚ Περιστερίου - Υποβλήθηκε 23-01-2019.

• Αίτημα και αποστολή προσφορών υλικών εκπαίδευσης για ΔΙΕΚ Ελληνικού-Αργυρούπολης - Υποβλήθηκε 5-12-2018…

Για να μη σας κουράζουμε κύριε πρόεδρε και κύριοι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουμε στην διάθεσή σας εκατοντάδες αιτήματα από τα ΔΙΕΚ της Αττικής, της Βορείου Ελλάδος, της Κρήτης της Πελοποννήσου, των νησιών, της Θράκης και γενικά όλης της Ελλάδος τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα σας. Περιμένουμε μια απάντηση αν είναι «δικαιολογημένες και επιλέξιμες» οι παραπάνω δαπάνες λειτουργίας για φωτοτυπικά, υλικά, κλιματιστικά, καύσιμα, συναγερμούς κά. Ποιες έχετε απορρίψει από αυτές γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο;;;

Απάντηση στο 2ο σημείο: Ότι «η πληρωμή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενέχει δυσχέρειες εξαιτίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνεπώς οι όποιες καθυστερήσεις είναι σε γνώση τους». Αφού λοιπόν οι όποιες καθυστερήσεις είναι σε γνώση όλων, απλά ρωτάμε: γιατί δεν προετοιμάζεστε νωρίτερα κύριε πρόεδρε; Διότι η αγωνία διευθυντών των ΔΙΕΚ της Περιφέρειας είναι ότι εφόσον δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα, δεν θα έχουν εκπαιδευτές για τα επόμενα εξάμηνα, αφού δεν υπάρχει πληθώρα πιστοποιημένων εκπαιδευτών όπως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Απάντηση στο 3ο σημείο: Σχετικά με τις «πληρωμές των δαπανών των σχολικών επιτροπών και των προμηθευτών». Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε εμείς. Η ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ καλεί όλους τους διευθυντές ΔΙΕΚ μέλη της να επικοινωνήσουν με τις ΣΕ και τους προμηθευτές τους και να τους ενημερώσουν ότι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την διενέργεια των πληρωμών είναι βάσει νόμου η αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα ΔΙΕΚ, κάτι το οποίο κατά το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν τηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (!!!). Να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσουν ο πρόεδρος και οι άλλοι κύριοι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε όλες τις περιπτώσεις που όλα τα δικαιολογητικά είναι στην εντέλεια. Θα πληρώσουν ή θα συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο.

Φυσικά κύριε πρόεδρε, εκτός των παραπάνω, περιμένουμε μια απάντηση για την μη χορήγηση του ΠΑΣΟ στους σπουδαστές των Δ.ΙΕΚ και φυσικά για την μη καταβολή των δεδουλευμένων ωρών μαθητείας, από πέρσι, στους εκπαιδευτές.

Αντί να πείτε μια ΣΥΓΝΩΜΗ που έχετε εγκαταλείψει τα ΔΙΕΚ της Χώρας χωρίς φωτοτυπικά, χωρίς κλιματιστικά, χωρίς μελάνια για τους εκτυπωτές, χωρίς συναγερμούς εκθέτοντας σε κίνδυνο την περιουσία του λαού, χωρίς θέρμανση τον χειμώνα, χωρίς υλικά εκπαίδευσης, χωρίς, χωρίς χωρίς….. μας καλείτε να εκτελέσουμε τα υπηρεσιακά μας καθήκοντα και να εφαρμόσουμε την κείμενη νομοθεσία!!! Αυτό μας έλειπε να μιλάτε για την μη άρτια εκτέλεση των υπηρεσιακών μας καθηκόντων (!!!) «Βγάλ' τη σκούφια σου και βάρα μας κύριε πρόεδρε!». Εδώ φυσικά ταιριάζει μια άλλη λαϊκή παροιμία «Εκεί που μας χρωστάγατε θέλετε και το βόδι!!!»

Ε λοιπόν, περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις κύριοι, αλλιώς οι διευθυντές που ενοχλήθηκαν πολύ από τα λεγόμενά σας ότι δεν κάνουν καλά την δουλειά τους και μάλιστα ότι «συντηρούν πολιτικά παιχνίδια» έχουν κάθε δικαίωμα να τα θεωρήσουν συκοφαντικά. Οι διευθυντές των ΔΙΕΚ δεν παίζουν πολιτικά παιχνίδια. Οι διευθυντές των ΔΙΕΚ, όπως όλοι οι συνάδελφοι διευθυντές όλων των εκπαιδευτικών μονάδων δεν είναι φυτευτοί… Οι διευθυντές προκύπτουν μετά από αξιολογικούς πίνακες και μετά από κρίσεις. Άλλοι παίζουν τέτοια παιχνίδια και όχι εμείς που είμαστε μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, με υπηρεσιακούς φακέλους πλήρεις προσόντων, πτυχίων, μεταπτυχιακών και πολλών διακρίσεων. Εμείς προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, ο καθένας στο ΔΙΕΚ που διευθύνει και όλοι μαζί για την ΕΕΚ της πατρίδας μας, συμμεριζόμενοι τις ανάγκες των σπουδαστών – παιδιών μας, των «αυριανών» επαγγελματιών.

Τίνος τελικά είναι τα πολιτικά παιχνίδια;

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΝ.Ε.Δ.Δ.Ι.Ε.Κ.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Διαμαντόπουλος Αναστάσιος Κακούρος

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

inedibim

 

"Θα ήταν αποτελεσματικότερο οι Διευθυντές των ΔΙΕΚ να εστιάσουν στην άρτια εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, αντί να επιχειρούν να συντηρούν πολιτικά παιχνίδια τα οποία δεν αρμόζουν στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης".

Αυτό τονίζει σε ανακοινωθέν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ , απαντώντας στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ, η οποία κατήγγειλε ότι τα ΙΕΚ δέχθηκαν οικονομικό πόλεμο από την κυβέρνηση με σκοπό την απαξίωσή τους!

Παράλληλα το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του έργου των Δημοσίων ΙΕΚ, λαμβάνουμε τη μέγιστη δυνατή μέριμνα ώστε να ικανοποιούνται τα αιτήματα των Διευθυντών των ΔΙΕΚ που αφορούν σε προμήθειες (πχ. υλικά εκπαίδευσης, γραφικής ύλης, ανταλλακτικών, επισκευών εξοπλισμού κλπ.). Προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών είναι να αφορούν σε δικαιολογημένες και επιλέξιμες δαπάνες λειτουργίας και να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι δεν τηρείται πάντα το σύνολο των προϋποθέσεων αυτών από τα ΔΙΕΚ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις για τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Είναι σε γνώση τόσο των Διευθυντών των ΔΙΕΚ όσο και των ίδιων των εκπαιδευτών ότι η επιλογή και η πληρωμή μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενέχει δυσχέρειες εξαιτίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνεπώς οι όποιες καθυστερήσεις είναι σε γνώση τους.
Όσον αφορά στις δαπάνες μέσω των σχολικών επιτροπών και στις πληρωμές των προμηθευτών, η διαδικασία έως την ολοκλήρωση των πληρωμών απαιτεί βάσει νόμου την αποστολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τα ΔΙΕΚ, κάτι το οποίο δεν τηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

Easy Education

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Με το σύστημα που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση θα...

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...