ypoyrgeio paideias 7

 

Εγκύκλιο με διευκρινίσεις επί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών για διορισμό στην Ειδική Αγωγή, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την καταχώριση των στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ:

(i) Δεν λαμβάνονται υπόψη πιστοποιητικά/έγγραφα με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ (24-5- 2019) και, ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζεται η σχετική ιδιότητα στο ΟΠΣΥΔ.

( i i ) Καταχώριση στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μόνο για υποψηφίους των οποίων η εξειδίκευση στην ειδική αγωγή προκύπτει από τα καταχωρισμένα πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου τους (ή/και από τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κατά την παρούσα διαδικασία).

(iii) Σύμφωνα με το ν.4589/2019 τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας (και αντιστοιχίας για τους βασικούς τίτλους σπουδών) από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας, διατάξεις). Ως εκ τούτου, δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ βασικοί τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π. (με την παρούσα ή τις προϋφιστάμενες μορφές/ονομασίες του).

Σημείωση 1: Στην παρ. 4 της αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υ.α. (ΦΕΚ 972 Β ́) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» ορίζεται ότι: «Διπλώματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θεωρούνται αυτοδικαίως ως ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα».

Στην ανωτέρω περίπτωση, στην οποία εμπίπτουν περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής, (ενδεικτικά αναφέρεται το ΜΠΣ Πανεπιστημίων Λευκωσίας και Πατρών / Τμήμα Επιστημών της Εκπ/σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Παιδαγωγικών Σπουδών / Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση) δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η σχετική καταχώριση του πτυχίου στο ΟΠΣΥΔ διενεργείται μέσω της επιλογής «Προέλευση Πτυχίου: Πτυχίου Εσωτερικού». Σε περίπτωση αμφιβολιών μπορείτε να επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας.

Σημείωση 2: Ειδικά για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́), κατόπιν σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν απαιτείται να προβαίνετε σε περαιτέρω ενέργειες, ως προς την καταχώριση αυτών και ως μεταπτυχιακών τίτλων. Τυχόν επιπλέον μεταπτυχιακοί τίτλοι των υποψηφίων, κατόχων των ως άνω ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών, καταχωρίζονται κανονικά από τις Υπηρεσίες σας.

(iv) Στην περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι, επικαλούμενα στην Υποενότητα Ι της ειδικής έντυπης αίτησης στοιχεία/πεδία του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού [για κατά περίπτωση απόδειξη (επιπρόσθετων) προσόντων/μοριοδοτούμενων ιδιοτήτων], δεν είναι καταχωρισμένα στον ηλεκτρονικό φάκελό του στο ΟΠΣΥΔ, η Δ/νση δεν οφείλει να προβεί σε αναζήτηση σχετικών δικαιολογητικών ή/και να αξιολογήσει, περαιτέρω, το υπό κρίση αίτημα.

(v) Για περιπτώσεις τροποποίησης καταχωρισμένων στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (Υποενότητα III της ειδικής έντυπης αίτησης) – και εφόσον δεν καθίσταται εφικτή από πλευράς σας η απευθείας διενέργεια της αλλαγής – θα πρέπει να επικοινωνείτε με τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μας προκειμένου να σας ενεργοποιούν τη σχετική δυνατότητα.
(vi) Η καταχώριση (νέων εγγραφών) προϋπηρεσιών (πλην αυτών σε κράτη μέλη της ΕΕ) διενεργείται στην καρτέλα «Πρόσληψη/Ανάληψη» και ειδικότερα στην υποενότητα «Ανάληψη εκτός Πρόσληψης» με την επιλογή του πεδίου «+Ανάληψη».

Κατόπιν ολοκλήρωσης καταχώρισης της προϋπηρεσίας, καθίσταται υποχρεωτική από πλευράς σας και η μεταφόρτωση των προσκομισθέντων σχετικών δικαιολογητικών, μέσω της επιλογής «Μεταβολές Στοιχείων» της καρτέλας «Προσωπικά Στοιχεία». Ειδικότερα, αρχικώς επιλέγετε το πεδίο «Αίτημα Μεταβολής», όπου και καταχωρίζονται τα γενικά στοιχεία της καταχωρισμένης εγγραφής και στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο «Ιστορικό/Κατάσταση Αιτημάτων» και - στην εικόνα που αναδύεται κατόπιν επιλογής του εικονιδίου «Προβολή» - μεταφορτώνετε τα σχετικά δικαιολογητικά επιλέγοντας το πεδίο «Μεταφόρτωση Πιστοποιητικού (*.pdf)».

Ειδικά, για τις προϋπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και για τις προϋπηρεσίες εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) δεν θα διενεργείται καταχώριση της προϋπηρεσίας από πλευράς σας, αλλά θα ακολουθούνται απλώς τα βήματα που περιγράφηκαν ανωτέρω περί μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, προκειμένου η σχετική διαδικασία να αξιολογηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία ή/και από το ΑΣΕΠ σε μεταγενέστερο στάδιο. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση καταχώρισης «Αιτήματος Μεταβολής» στοιχείων προϋπηρεσίας εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ) στο πεδίο «Περιγραφή» θα πρέπει να καταγράφεται, πλην ενδεχομένως άλλων στοιχείων, (και) το λεκτικό «Προϋπηρεσία εξωτερικού (κρατών μελών της ΕΕ)», προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναζήτηση/εξαγωγή των συγκεκριμένων περιπτώσεων από το ΟΠΣΥΔ.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

201802061439473820

 

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας καλούνται οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί μέσω της επιλογής «Πληροφοριακό Σύστημα» στην πύλη ενημέρωσης https://kpp.cti.gr μέχρι και την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην εγκύκλιο με αρ. 75800/Δ2/15-05-2019 και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης (Τ.Τσιόγκα 11).

 

( ΠΗΓΗ: www.ifarsala.gr )

Final InvitationA5 750x405

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα του έργου «eSafety Label+: Become the next eSafety champion» (Erasmus+ 2017-1-EL01-KA201-036242) για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Πάτρα, αφορά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (παραπλεύρως του Σταθμού Υποδοχής Επιβατών Νοτίου Λιμένος Πατρών).

Το https://www.esafetylabel.eu είναι μία ευρωπαϊκή δωρεάν υπηρεσία διαπίστευσης και ιδανικό εργαλείο υποστήριξης για τα ελληνικά σχολεία, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία, στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας.

Το εργαλείο eSafety Label αφορά την πιστοποίηση σχολείων για την ψηφιακή ασφάλεια και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «eSafety Label+ Become the next esafety champion», καλείται να κινητοποιήσει και να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μιας ευρείας κοινότητας Ευρωπαίων καθηγητών, διευθυντών σχολείων, υπευθύνων πληροφορικής και άλλων σχολικών στελεχών, στο να κατευθύνουν καλύτερα τα σχολεία σε ένα ασφαλές και υπεύθυνο ψηφιακό μέλλον.

Ως μια διαρκώς εξελισσόμενη έννοια, η ψηφιακή ασφάλεια (eSafety) περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς και το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση και το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται.

Όσες/οι παρακολουθήσουν την ημερίδα στις 21/5/2019, θα παραλάβουν υλικό και το βιβλίο της πρόσφατης έρευνας (Σεπτ. 2018) «Χαρτογράφηση των αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση για την ψηφιακή ασφάλεια». Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (συνολικά 100 άτομα) καλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη φόρμα εγγραφής https://forms.gle/KohyQwrwiQTtK29K6

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να κατεβάσετε, στο μεταξύ, την πλήρη έκθεση και τα αποτελέσματα της έρευνας απευθείας από την πηγή: σεβαστείτε τον σύνδεσμο αυτό για λόγους καταμέτρησης ποσοτικών δεικτών.

 

( ΠΗΓΗ: www.agriniopress.gr )

gabrogloy 2 32

 

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08:00 έως και 23:00 στις 16/5/2019 για την αποδέσμευση των εγγραφών-διαγραφών-μετεγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση.

Τα παραπάνω αναφέρει εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η οποία απευθύνεται στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ενώ σημειώνονται τα εξής:

Α. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας.

Β. Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή- μετεγγραφή μπορεί να διαγραφεί. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

doatap21

 

Πτυχία που κρίθηκαν ισότιμα και αντίστοιχα με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων, ο ΔΟΑΤΑΠ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν έχει τη δικαιοδοσία να χορηγήσει τον ενιαίο και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Μοριοδότηση πτυχίων δύο ταχυτήτων δημιουργεί η προκήρυξη διαγωνισμού για τον μόνιμο διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.

Κι αυτό διότι, υπάρχουν:

Πρώτη κατηγορία: Οι απόφοιτοι Σχολών ελληνικών ΑΕΙ που τα πτυχία τους , με το νέο νόμο του υπ. Παιδείας έχουν αναγνωριστεί ως integrated master

Δεύτερη κατηγορία: Οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού ( Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Γεωπονικού, Πολιτικών Μηχανικών, Aρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών Εικαστικών Τμημάτων), των οποίων τα πτυχία έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ μετέπειτα ΔΟΑΤΑΠ, με αυτά των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Η δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών ενώ τα πτυχία τους κρίθηκαν ισότιμα και αντίστοιχα με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων, ο ΔΟΑΤΑΠ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν έχει τη δικαιοδοσία να χορηγήσει τον ενιαίο και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Στην προκήρυξη Εκπαιδευτικών 3Α / 2019 Ειδικής Αγωγής αλλά και σε αυτή της Γενικής Αγωγής που αναμένεται για μόνιμο διορισμό, οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Ελληνικών Πανεπιστημίων μοριοδοτούνται με 20 μόρια λόγω του integrated master που τους αποδόθηκε με αναδρομική ισχύ (σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017).

Όμως δεν προβλέπεται και σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα πτυχία εξωτερικού, καθώς ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) δεν μπορεί να αλλάξει την πράξη ισοτιμίας/ αντιστοιχίας βάσει του νόμου 3328/2005 και να αναγνωρίσει το integrated master χωρίς να υπάρχει νέος νόμος ή Υπουργική Απόφαση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας (αναγνώριση) από τον ΔΟΑΤΑΠ, χάνουν τα 20 μόρια (που αντιστοιχούν σε 2.5 χρόνια προϋπηρεσίας), ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους για μόνιμο διορισμό.

Το esos ασχολήθηκε με το θέμα στις 25-1-19, (Διαβάστε εδώ) όπου σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ μας η πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου είχε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για να προωθηθεί στη Βουλή, σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Επιστολή Πτυχιούχων Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Το esos έλαβε την ακόλουθη επιστολή Πτυχιούχων Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Είμαστε Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού ( Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Γεωπονικού, Πολιτικών Μηχανικών, Aρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών Εικαστικών Τμημάτων), των οποίων τα πτυχία έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ μετέπειτα ΔΟΑΤΑΠ, με αυτά των Ελληνικών πανεπιστημίων. Βάσει αυτών των ισότιμων και αντίστοιχων πτυχίων, πολλοί από εμάς εργαζόμαστε στην δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές αλλά και ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ /ΣΔΕ). Σας κοινοποιούμε την συγκεκριμένη επιστολή, για να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό γραφειοκρατικό θέμα που προέκυψε πρόσφατα και θέτει σε κίνδυνο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Στην προκήρυξη Εκπαιδευτικών 3Α / 2019 Ειδικής Αγωγής αλλά και σε αυτή της Γενικής Αγωγής που αναμένεται για μόνιμο διορισμό, οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Ελληνικών Πανεπιστημίων μοριοδοτούνται με 20 μόρια λόγω του integrated master που τους αποδόθηκε με αναδρομική ισχύ (σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017). Όμως δεν προβλέπεται και σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα πτυχία εξωτερικού, καθώς ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) δεν μπορεί να αλλάξει την πράξη ισοτιμίας/ αντιστοιχίας βάσει του νόμου 3328/2005 και να αναγνωρίσει το integrated master χωρίς να υπάρχει νέος νόμος ή Υπουργική Απόφαση.

Με λίγα λόγια οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας (αναγνώριση) από τον ΔΟΑΤΑΠ, χάνουν τα 20 μόρια (που αντιστοιχούν σε 2.5 χρόνια προϋπηρεσίας), ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους για μόνιμο διορισμό. Αυτό γιατί, στην προκήρυξη δεν περιλαμβάνονται αυτές οι πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στα πτυχία που δικαιούνται integrated master.

Επίσης και οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί με το νέο νομοσχέδιο, βρίσκονται ξαφνικά να χαρακτηρίζονται κατώτεροι από συναδέλφους τους ίδιας ειδικότητας π.χ Εικαστικών, αφού το πτυχίο του αποφοίτου ελληνικής σχολής αναγνωρίζεται ως integrated master και υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη σε αυτόν. Επιπλέον παράδειγμα, όταν θα υπάρξουν δύο υποψήφιοι διευθυντές σχολικής μονάδος, ο ένας θα μοριοδοτηθεί παραπάνω ως κάτοχος master, έναντι του αντίστοιχου και ισότιμου πτυχιούχου του εξωτερικού συναδέλφου του.

Υπουργική Απόφαση δεν υπάρχει που να υποχρεώνει τον ΔΟΑΤΑΠ έτσι ώστε ο φορέας αυτός να εκδώσει καινούργιες πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στις οποίες να αναφέρεται το integrated master και ο ΑΣΕΠ να μπορεί να το μοριοδοτήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι με την προκήρυξη, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, υπάρχουν υποψήφιοι δύο ταχυτήτων: οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων και οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων Εξωτερικού. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων και οι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων ευνοούνται από την προκήρυξη αυτή.

Θιγόμαστε άμεσα από την συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς ακόμη και όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να διοριστούν ως μόνιμοι, στερούνται το δικαίωμα της εργασίας για τα τρία επόμενα σχολικά έτη, αφού ο πίνακας αναπληρωτών και διορισμού θα κλειδώσει μετά την λήξη των προκηρύξεων τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής ( η οποία μάλιστα λήγει στο τέλος του μήνα, δηλαδή άμεσα).

Όσοι από εμάς έχουμε ισότιμα / αντίστοιχα πτυχία, έχουμε παρακολουθήσει και περάσει επιτυχώς μαθήματα στις αντίστοιχες Ελληνικές Σχολές και ορισμένοι από εμάς έχουμε στα πτυχία μας περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες από αυτές που απαιτούν οι Ελληνικές σχολές για να δώσουν το integrated master στους αποφοίτους τους.

Το πόσα έτη έχει σπουδάσει ο καθένας είναι κάτι που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Πολλοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού έχουν σπουδάσει ακριβώς τα ίδια χρόνια με τους Έλληνες συναδέλφους τους ή έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολές με εντατικά προγράμματα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει ως αποκλειστική μονάδα μέτρησης της ισοτιμίας / αντιστοιχίας πτυχίου τις εκπαιδευτικές μονάδες ή την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πιθανόν να κατηγορηθούμε πως η παρούσα διαμαρτυρία γίνεται για τον διορισμό στο δημόσιο, αλλά το θέμα είναι κυρίως θεσμικό και πηγαίνει πέρα από αυτή την για πολλούς ξεπερασμένη φιλοδοξία, που όμως (καλώς ή κακώς) αποτελεί μονόδρομο για όσους θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή, απαξιώνει και τον ίδιο τον θεσμό του μεταπτυχιακού καθώς οι απόφοιτοι εξωτερικού που έχουν μεταπτυχιακό εξισώνονται με τους απόφοιτους των προπτυχιακών τμημάτων. Δηλαδή ο απόφοιτος εξωτερικού που έχει μεταπτυχιακό τίτλο και προπτυχιακό ισότιμο και αντίστοιχο με το Ελληνικό, παίρνει ακριβώς τα ίδια μόρια με έναν απλό απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου. Μερικές φορές μάλιστα υπάρχει ο εξής παραλογισμός (η ιστορία είναι αληθινή και τα στοιχεία της περίπτωσης βρίσκονται στην διάθεσή σας : απόφοιτος Πανεπιστημίου εξωτερικού, 4ετούς φοίτησης που έχει κάνει έναν χρόνο στην αντίστοιχη στην Αθήνα και έχει και αναγνωρισμένο ως ισότιμο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό θα βρεθεί να έχει ακριβώς την ίδια μοριοδότηση με κάποιον που τελείωσε την Ελληνική σχολή αλλά δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο. Σε περίπτωση που ο απόφοιτος εξωτερικού είχε κάνει το μεταπτυχιακό του στην Ελληνική σχολή μοριοδοτείται το ίδιο με τον απλό κάτοχο πτυχίου που έκανε όμως το προπτυχιακό του στην Ελληνική σχολή. Καταστρατηγείται δηλαδή από την πίσω πόρτα η ιεραρχία που η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει σχετικά με την μοριοδότηση των σπουδών: ο κάτοχος ενός αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού δεν μπορεί να μοριοδοτείται το ίδιο με τον κάτοχο ενός προπτυχιακού τίτλου με μόνο κριτήριο το ότι ο δεύτερος σπούδασε στην Ελλάδα. Το πρόβλημα προκύπτει και με όσους θα ήθελαν να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. Απόφοιτος εξωτερικού για να προχωρήσει σε διδακτορικό, θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να κάνει μάστερ ενώ ο απόφοιτος από Ελληνικό πανεπιστήμιο προχωρά αυτόματα σε διδακτορικό καταθέτοντας το πτυχίο - ενιαίο μάστερ.

Το ποια σχολή είναι καλύτερη είναι μια μεγάλη (και χωρίς τέλος) συζήτηση καθώς οι καθηγητές και οι απόφοιτοι κάθε αξιόλογης σχολής τείνουν να την υπερασπίζονται ως την καλύτερη όλων και δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε σε τέτοιες στείρες συζητήσεις. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κριτήρια που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των πτυχίων και παρακάμπτονται με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ίδιους τους νόμους σχετικά με την ισοτιμία / αντιστοιχία των πτυχίων εξωτερικού. Ζητάμε την εφαρμογή του νόμου σε συνθήκες δίκαιες για όλους καθώς η συγκεκριμένη απόφαση απαξιώνει τους νόμους για τις αντιστοιχίες των πτυχίων εξωτερικού με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων.

Απόφοιτοι Διορισμένοι & Αδιόριστοι Πτυχιούχοι Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

Easy Education

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...

                                    Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των...